Adatkezelési Tájékoztató

1. Bevezetés

Az Extreme Digital-eMAG Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., a továbbiakban Extreme Digital-eMAG Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Extreme Digital-eMAG Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. Az Extreme Digital-eMAG Kft. bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Az Extreme Digital-eMAG Kft. elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Extreme Digital-eMAG Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Extreme Digital-eMAG Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.2. Definíciók

2.1. személyes adat:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.2. az érintett hozzájárulása:
az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.4. adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.5. adatkezelés:
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.6. adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.7. címzett:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

2.8. harmadik fél:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

2.9. adatvédelmi incidens:
a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2.10. az adatkezelés korlátozása:
a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

2.11. álnevesítés:
a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

2.12. Info tv.:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

2.13. Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR:
az Európai Parlament és a Tanács 2016. április27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.3. Alapelvek az Extreme Digital-eMAG Kft. adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés, megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az Infotv. 6. § (3) bekezdése és a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges, 16. életévet be nem töltött kiskorú esetén az érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló hozzájárulása szükséges. Az Extreme Digital-eMAG Kft.-nek nem áll módjában ellenőrizni a hozzájárulást, a felhasználó szavatol annak helyességéért.
Az Extreme Digital-eMAG Kft. a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi. Az Extreme Digital-eMAG Kft.a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
Az Extreme Digital-eMAG Kft. az adatkezelést annak céljaival összefüggésben határozza meg, és a szükségesre kell korlátozza. Az Extreme Digital-eMAG Kft. által kezelt személyes adatok pontosak, teljesek és időszerűek, és az Extreme Digital-eMAG Kft. minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson, érdekmérlegelési teszttel alátámasztott jogos érdeken, szerződés teljesítésén vagy jogi kötelezettség teljesítésén alapul. A személyes adatokat – a jelen tájékoztatóban egyébként nem jelzett esetben – az Extreme Digital-eMAG Kft. az ügyfélkapcsolat fennállásáig és a polgári jogi igények érvényesítéséig tárolja.
Az Extreme Digital-eMAG Kft. a csalás kiszűrése és megelőzése érdekében bizonyos személyes és tranzakciós adatokat tárol a felhasználóiról a szerződéses kapcsolat megszűnését követően is (fiók felfüggesztése, kizárása). Az adatok tárolása csak olyan mértékben és célból történik, hogy alkalmas legyen annak megakadályozására, hogy a kizárt felhasználó új fiókot indítson a jövőben. Az adatok tárolása annak érdekében történik, hogy a platform többi felhasználója számára biztonságos platformot megőrizze. Az Extreme Digital-eMAG Kft. az adatkezelései esetben az alábbi szempontok alapján jelen Tájékoztatóban az alábbiak alapján ad részletes tájékoztatást:

 • a személyes adatkezelés célja,
 • a személyes adatkezelés jogalapja(i),
 • a kezelt személyes adatok köre, és az adatok adattípusai,
 • a személyes adatok tárolásának időtartama (amennyiben eltér a jelen pontban meghatározottól),
 • a személyes adatok címzettjeinek meghatározása és az esetleges adattovábbításban a címzetteket,
 • az alkalmazott adatbiztonsági intézkedések a személyes adatok védelme érdekében.

4.1. A honlap látogatóinak adatai, sütik elhelyezése
A honlapok látogatása során az Extreme Digital-eMAG Kft. rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Az adatok kezelésének jogalapja az Extreme Digital-eMAG Kft. jogos érdeke. Az IP címek rögzítésének folyamata az arányosság és az adattakarékosság elveivel összhangban került kialakításra. Az érintettek IP címei anonimizált, a látogatók esetleges regisztrációjával nem összekapcsolható módon kerülnek, korlátozott időtartamban tárolásra, így az érintettek magánszférájának korlátozása nélkül valósítjuk meg az anonim statisztikák készítését. Az adatokat a szerver egy hónapig tárolja. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás és a honlap működésének elősegítése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-król szóló részletes tájékoztatót itt olvashatja.

4.2. Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon, statisztikák és elemzések készítése
Az Extreme Digital-eMAG Kft. által üzemeltetett honlapok kódjai az Extreme Digital-eMAG Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak. Az egyik ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását (Google Analytics, etarget). A másik külső szerver a honlapon megjelenő hirdetések kiszolgálását végzi (Adverticum). Ezen adatok kezeléséről az egyes, az Extreme Digital-eMAG Kft.-től független adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. A külső szolgáltatók az Extreme Digital-eMAG Kft. által kezelt személyes adatokhoz nem férnek hozzá, az Extreme Digital-eMAG Kft. kizárólag aggregált, nem személyes adatok elérhetőségét biztosítja. Elérhetőségük: https://adverticum.net/, https://www.etarget.hu/, https://www.google.com. Az Extreme Digital-eMAG Kft. a felhasználók személyes adatait a szolgáltatásokat és a felhasználói élményt javító statisztikák, elemzések készítésére és informatikai rendszerek fejlesztése céljából is felhasználja.

4.3. Regisztrációs adatbázis
Az Extreme Digital-eMAG Kft. a regisztrációs adatbázisban a felhasználói nevet, az érintett jelszavának hash kódját, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét és az eladók esetében a bankszámlaszámát kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz. Az Extreme Digital-eMAG Kft. továbbá ideiglenesen rögzíti regisztrációs adatbázisában az egyedi regisztráció nélküli vásárlást megvalósító felhasználó e-mail címét és megadott szállítási adatait (név, szállítási cím, telefonszám), mint tranzakciós adatokat, ameddig a felhasználó megrendelését nem aktiválja. Megrendelés aktiválása esetén a tranzakciós adatok mentésre és tárolásra kerülnek, de a regisztrációs adatbázisba nem kerülnek felvételre. Az adatok kezelésének jogalapja a Felek közötti szerződés teljesítése, illetve kiegészítő jelleggel a felhasználó jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. A felhasználónak lehetősége van megadnia - a pénzügyi teljesítés könyvelése céljából - bankszámlaszámát, valamint a számlázás és kiszállítás megkönnyítése érdekében a munkahelyének nevét, a számlázási és kiszállítási nevet és címet. A felhasználók megismerése, a szolgáltató tevékenységének könnyebbé tétele, a hírlevél, egyéb direkt marketing célú megkeresés és a szolgáltatások személyre szabása érdekében további adatok az érintett hozzájárulásán alapulva megadhatók: hol hallott először a piactérről, nem, születési idő, iskolai végzettség, foglalkozás, családi állapot, milyen területen dolgozik, melyik banknál vezeti a folyószámláját, internet kapcsolatának fajtája, operációs rendszere, böngészőjének típusa, rendszeresen látogatott oldalai, rendszeresen felkeresett e-kereskedelmi oldalai és érdeklődési köre. Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem, és ha kért, milyen tartalmú hírlevelet kért, hogy hozzájárult-e ahhoz, hogy az Extreme Digital-eMAG Kft. direkt marketingcéllal megkeresse (például telefonon, SMS-ben, valamint e-mail, vagy postai küldemény útján). A direkt marketing célú adatkezelést külön pont tárgyalja. A megadott adatok többségének módosítását a honlapokon el lehet végezni. Az adatok esetleges törlését a felhasználó saját személyes menüjéből/felhasználói fiókjából kezdeményezheti. Az adatok törlése akkor kezdeményezhető, ha a felhasználónak nincs tartozása az Extreme Digital-eMAG Kft. felé, illetve minden tranzakciója értékelésre, vagy lezárásra került (nincs folyamatban tranzakció/aukció/licit), illetve nem áll felfüggesztés/kizárás alatt. Ez esetben személyes adatok (tovább) kezelése szerződés teljesítése és az Extreme Digital-eMAG Kft. jogos érdekében történik. Ez esetben a számlázási adatokkal kapcsolatos adatkezelés kötelező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig. A számlázási adatok kezelésének a jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.

4.4. Az aukcióval, illetve a tranzakcióval kapcsolatos adatkezelések
Termékek eladásra való felkínálása esetén a 4.3 pontban felsorolt adattípusokon felül nem kell további személyes adatokat megadni, de az eladó felhasználói neve nyilvánosságra kerül a termék adataival együtt. A tranzakció lezárását követően az eladó és a vevő megkapja a rendszertől a másik fél nevét, telefonszámát, illetve e-mail címét. A termékkel kapcsolatos hozzászólások, értékelések a felhasználó nevével együtt nyilvánosságra kerülnek. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése és a felhasználó önkéntes hozzájárulása. A hozzászólás megjelenítését a felhasználó a Személyes menü, Üzenetek menüponton keresztül a Ne jelenjen meg a terméklapon gombra kattintva bármikor visszavonhatja.

Az apróhirdetési termékkategóriákban meghirdetett termékek esetén az eladó telefonszáma kerül nyilvánosságra, az eladó felhasználói neve nem kerül nyilvánosságra. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése és a felhasználó önkéntes hozzájárulása. Az Extreme Digital-eMAG Kft. rendszere a szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó, értesítő üzeneteket küld alkalmanként (rendszerüzenet).
A sikertelen tranzakciók adatait a rendszer 3 hónap elteltével törli. A sikeres tranzakciók adatai - a tranzakció bizonyítása céljából - 5 évig megőrzésre kerülnek. Az egyedi regisztráció nélküli vásárlást megvalósító felhasználó ideiglenesen tárolt személyes adatait, ha a megrendelés nem került aktiválásra, a rendszer 14 nap elteltével törli. A regisztrációs adatok között megadott elérhetőségek valamelyikén (pl. e-mail, telefonszám) megkeresheti az Extreme Digital-eMAG Kft. a felhasználót valamely tranzakció megerősítése céljából (pl. ha egy tranzakciót a vevő sikeresnek értékel, míg az eladó sikertelennek). Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése és a felhasználó önkéntes hozzájárulása. A Extreme Digital-eMAG Kft. által – többek között a sikeres értékesítés után járó jutalékról, aukció feltöltési díjról, termékkiemelésről, extra szolgáltatásról – kiállított számlák és az ahhoz kapcsolódó számlázási adatok kezelése és megőrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kötelező.

4.5. Termékfigyelő, kereskedelmi jellegű megkeresések, személyre szabott ajánlatok és egyéb értesítések, nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása
A termékfigyelő funkció segítségével lehetőség van a megadott szempontok alapján, megadott időközönként értesítést kérni, a kritériumoknak megfelelő újonnan feltöltött termékekről. Az Extreme Digital-eMAG Kft. a felhasználóit és az oldal azon látogatóit, akik nem minősülnek felhasználónak, de a hírlevélre feliratkoztak, kereskedelmi jellegű megkeresések és személyre szabott ajánlatok (így különösen heti és egyéb rendszerességgel küldött általános és tematikus hírlevelek, sms üzenetek, DM küldemények, stb.) útján értesíti újdonságairól, kiemelt ajánlatokról, a piacterek kínálatáról, az Extreme Digital-eMAG Kft. új szolgáltatásairól, fejlesztéséről. Az Extreme Digital-eMAG Kft. a felhasználó által a regisztráció során, illetve a személyes menüben/felhasználói fiókban megadott elérhetőségeken (különösen: postai cím, telefonszám, e-mail cím) keresheti meg a felhasználót: többek között e-mail útján hírlevéllel, lakcímre küldött küldeménnyel, telefonszámára küldött SMS útján. A megkeresések tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet. Az Extreme Digital-eMAG Kft. a marketing tevékenységét és a direkt marketing célú megkereséseket a felhasználó az alapértelmezés szerint nem kipipált állapotú, hozzájáruló ablak (checkbox) kipipálásával megadott, előzetes, kifejezett és tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával végzi. A felhasználó bármikor megtilthatja az egyes típusú direkt marketing célú megkeresések (hírlevelek, küldemény, SMS, stb.) fogadását a felhasználói fiókjában való beállítással vagy az Extreme Digital-eMAG Kft. közzétett e-mail, kapcsolatfelvételi ponton keresztül vagy levélcímén, valamint leiratkozhat a tematikus hírlevél szolgáltatásról a hírlevélben található leiratkozó linken keresztül. A felhasználó személyes menüjének / felhasználói fiókjának törlése esetén a direkt marketing célú megkeresések beállításai is törlésre kerülnek. A felhasználó által a regisztráció során, illetve a személyes adatok menüben megadott e-mail címre vagy mobiltelefonszámra fizetési felszólítást, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatást küldhet az Extreme Digital-eMAG Kft. Fentieken felül az Extreme Digital-eMAG Kft. rendszere egyéb - a

szolgáltatásban magában rejlő - üzeneteket (rendszerüzenet) is küldhet alkalmanként. A személyes adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben a jogi kötelezettség, illetve a szerződés teljesítése. Az Extreme Digital-eMAG Kft. a nyereményjátékok és kampányok szervezése céljából, illetve során – a részvételi szabályzatban rögzített külön tájékoztatáson alapuló érintetti hozzájárulás alapján – is kezelhet személyes adatokat.

4.6. Ajánlja a terméket barátjának, hívja meg barátját
Lehetőség van arra, hogy ha a felhasználó érdekesnek talál egy terméket vagy magát az Extreme Digital-eMAG Kft. valamely szolgáltatását, akkor a rendszer segítségével - saját nevében és e-mail címével - értesítse erről barátját. A rendszer a címzett adatait és a levelet nem rögzíti.

4.7. Fórum
A fórum témáihoz hozzá lehet szólni, vagy új témát lehet nyitni. A téma neve, a hozzászóló felhasználói neve és az üzenet tartalma nyilvánosságra kerül. Az üzenet megadása után kérni lehet, hogy az adott témában érkező hozzászólásokat a rendszer küldje el e-mailben. Az adatkezelés a felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A fórum felhasználási feltételeit a szolgáltató az alábbi, külön szabályzatban rögzíti: https://www.vatera.hu/forum/index.php?act=boardrules

4.8. Kapcsolatfelvétel
A név, e-mail cím és az üzenet elküldésével a honlapokon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehet az Extreme Digital-eMAG Kft.-vel felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket az Extreme Digital-eMAG Kft. csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja. Az adatkezelés célja az ügyféllel való kapcsolattartás, tájékoztatás, amelynek jogalapja a szerződés teljesítése. Az Extreme Digital-eMAG Kft. telekommunikációs partnerén keresztül a Vatera felhasználói, telefonszámuk megadásával kapcsolatot létesíthetnek, hívást kezdeményeznek egymással a tranzakció érdekében. A telefonbeszélgetés rögzítésre kerül. A telefonbeszélgetés rögzítésére Extreme Digital-eMAG Kft.-vel megkötendő szerződés megkerülése jelentette kockázatok csökkentése érdekében, a közvetlen kapcsolatfelvétel által lehetővé tett visszaélések kizárása, és az esetleges későbbi panaszkezelés (számlareklamáció) céljából kerül sor. Az Extreme Digital-eMAG Kft. a személyes adatokat a telefonbeszélgetést követő 45 napig tárolja. A személyes adatkezelés jogalapja: a létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges jogos érdek, illetve az érintett hozzájárulása.

4.9. Vaterafutár
Termékek eladását követően az Eladónak lehetősége van a Vatera által, Felhasználói részére biztosított Vaterafutár szolgáltatás igénybevételére, amely a Vatera felületén eladott termék kiszállítását teszi lehetővé. A Vaterafutár szolgáltatás igénybevételével az érintett regisztrált felhasználók csomagkiszállításhoz szükséges, regisztrációs adatbázisban tárolt személyes adatait kezeljük (eladó és vevő neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, bizonyos esetekben bankszámlaszáma). Az adatok kezelésének jogalapja a Felek közötti szerződés teljesítése, illetve kiegészítő jelleggel a felhasználó jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

4.10. Egyéb célú adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A regisztrációs adatok ellenőrzése (biztonsági adategyeztetés) során fényképes igazolványmásolatot kérhetünk, melyet külön adatkezelési tájékoztatás mellett az Extreme Digital-eMAG Kft. jogos érdeke alapján a felhasználó fax, e-mail útján szkennelve, vagy postai úton küldhet meg részünkre. Az adategyeztetés folyamata az arányosság elveivel összhangban került kialakításra, arányos az érintettek magánszférájának korlátozásával, mivel a személyes okmánybemutatás jelentős, aránytalan terhet róna mind az Extreme Digital-eMAG Kft.-re, mind az érintett felhasználókra. A biztonsági adategyeztetéssel megvalósuló adatkezelés célja a regisztrációs adatok valóságának ellenőrzése. A Társaság az Adategyeztetés folyamatát kizárólag olyan biztonsági kockázatot jelentő felhasználói vonatkozásában végzi el, akikről megalapozottan feltételezhető a visszaélés gyanúja, és ezzel a Vatera Platform más felhasználói számára biztonsági kockázatot jelenthetnek. Az Adategyeztetés során a regisztráció alkalmával megadott adatkör ellenőrzése a cél a platform biztonságának megőrzése, az esetleges visszaélések kiszűrése és az esetleges bűncselekmények megelőzése érdekében. A regisztrációs adatkör jellegéből adódóan csak a személyi okmányok segítségével ellenőrizhető.
Az Extreme Digital-eMAG Kft. az Adategyeztetéssel érintett felhasználói számára csak az igazolandó adatok körének megküldését teszi kötelezővé, a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az okmányok nem releváns részét (pl. arckép, aláírás, okmányszám) a felhasználók kitakarhatják. A biztonsági adategyeztetés során felvett személyes adatokat védett informatikai rendszerünkben ideiglenesen tároljuk, mivel a felhasználó által megküldött fénymásolatok a biztonsági adategyeztetés lezárultával megsemmisítésre kerülnek, erről a felhasználókat külön e-mailben tájékoztatjuk. A biztonsági adategyeztetés egyebekben külön adatkezelés, az adatkezelés céljáról és további feltételeiről az adatok igénylésekor külön tájékoztatást adunk.
A Vatera ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszkezelés során a felhasználók közötti vita megoldása érdekében a panaszos által az ügyfélszolgálat részére beküldött bizonyító erejű dokumentációban található személyes adatokat is kezelheti. A felhasználók által a szerződés teljesítésével összefüggésben csatolt dokumentáció tartalmazhat olyan személyes adatokat, amelyeket a felhasználók regisztrációjuk során megadtak. Ezen személyes adatokat Vatera a szerződés teljesítése alapján kezeli a panasz, illetve a vita lezárultát követő hat hónapig, amely a vitarendezéssel összefüggésben történő használatát tekintve ezt követően törlésre kerül.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság vagy szabálysértési hatóság tájékoztatás adása, személyes adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót. Az Extreme Digital-eMAG Kft. a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az adatkezelés és az adattovábbítás jogalapja jogi kötelezettség teljesítése.5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Extreme Digital-eMAG Kft. honlapjait kiszolgáló szerverek a magas biztonsági elvárások teljesítésére alkalmas Invitech DataCenterben (1108 Budapest, Kozma utca 2.) kerültek elhelyezésre, az irodai környezetünk pedig biztonságos és védett környezetben található az R70 Office Complex irodaházban (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72).
Az Extreme Digital-eMAG Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Extreme Digital-eMAG Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Extreme Digital-eMAG Kft. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Extreme Digital-eMAG Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és az elosztott szolgáltatásmegtagadást célzó támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról folyamati, szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Az Extreme Digital-eMAG Kft. az informatikai adatok és a környezet megfelelő adatmentéséről gondoskodik, amit az egyes adatok megőrzési ideje alapján szükséges paraméterekkel működtet, ezáltal az adatok megőrzési időn belüli rendelkezésre állását garantálja, a megőrzési idő lejártával pedig véglegesen megsemmisíti azokat.

Az Extreme Digital-eMAG Kft. az informatikai rendszer és az adatokat tároló környezet integritását és működőképességét fejlett monitoring technikákkal ellenőrzi, a szükséges kapacitásokat folyamatosan biztosítja.

Az Extreme Digital-eMAG Kft. az informatikai környezetében történt eseményeket komplex naplózási funkciók alkalmazásával rögzíti, ezzel is biztosítja az esetleges incidensek későbbi felderíthetőségét és jogi erejű bizonyíthatóságát. Az Extreme Digital-eMAG Kft. folyamatosan magas sávszélességet biztosító, redundáns hálózati környezetet alkalmaz a weboldalaink kiszolgálására, mely a fellépő terheléseket biztonságosan elosztja az erőforrásai között.

Az Extreme Digital-eMAG Kft. az informatikai rendszereink katasztrófatűrő képességét tervezetten biztosítja, az üzletmenet folytonosságról és ezáltal felhasználóink folyamatos kiszolgálásáról szervezeti és technikai eszközökkel is magas szinten gondoskodik.

Az Extreme Digital-eMAG Kft. kiemelt prioritással gondoskodik az informatikai rendszereinek sértetlenségét is biztosító biztonsági javítások, gyártói frissítések kontrollált telepítéséről, ezzel megelőzve, elkerülve és kezelve a sérülékenységek kihasználásával történő hozzáférési vagy károkozási kísérleteket. Az Extreme Digital-eMAG Kft. az informatikai környezetünket rendszeresen biztonsági teszteléssel vizsgálja, a talált hibákat vagy gyenge pontokat kijavítja, az informatikai rendszer biztonsági megerősítését folyamatos feladatnak tekinti.

A Munkatársai számára a titoktartást is magába foglaló magas biztonsági elvárásokat fogalmaz meg, melyek teljesülését rendszeres képzésekkel is biztosítja, a belső működés kapcsán pedig törekszik arra, hogy tervezett és ellenőrzött folyamatokat működtessen.

Az Extreme Digital-eMAG Kft. a működése során érzékelt, vagy bejelentett, a személyes adatokat érintő esetleges incidenseket transzparens módon, felelős és szigorú elvek mentén 72 órán belül kivizsgálja. Az Extreme Digital-eMAG Kft. a szolgáltatásai és informatikai megoldásai fejlesztése során gondoskodik a beépített adatvédelem elvének teljesüléséről, az adatvédelmet már a tervezési fázisban kiemelt elvárásként kezeli.

Egyúttal a szolgáltató Tájékoztatja a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége biztonsága

Név: Extreme Digital-eMAG Kft.

Cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

E-mail: adatvedelem@vatera.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-727285

Adószám: 13282156-2-447. Adattovábbítások

Az Extreme Digital-eMAG Kft. a felhasználók személyes adatait az online kereskedelmi portálok használatával összefüggésben, azok funkcionalitásából adódóan, az aukciók és tranzakciók teljesítése céljából a 4.3. pont alapján továbbíthatja magánszemély, illetve kereskedői státuszban lévő eladók részére. A továbbított, illetve hozzáférhetővé tett adatok köre az alábbiakra terjedhet ki: felhasználó név, név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, számlázási név és cím (ha eltér a megadott névtől és szállítási címtől).

A Extreme Digital-eMAG Kft. az alábbi alvállalkozói részére továbbítja a felhasználók személyes adatait, a megjelölt céllal: Adatkezelő neve: Intrum Justitia Követeléskezelő Zrt. Címe: 1138 Budapest, Váci út 144-150. Továbbított adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, követeléssel kapcsolatban a Vatera rendelkezésére álló adatok Adattovábbítás célja: követelés érvényesítése érdekében a Vatera adatszolgáltatást nyújt az Intrum Justitia Követeléskezelő Zrt részére (érintetti kérelmek, peres eljárás, egyéb hatósági eljárás, illetve az Intrum Justitia Követeléskezelő Zrt érdekérvényesítése esetén, illetve jogi megfelelés teljesítése érdekében. Adattovábbítás jogalapja: az Extreme Digital-eMAG Kft. jogos érdeke Adatkezelő neve: Intrum Justitia Követeléskezelő Zrt. Címe: 1138 Budapest, Váci út 144-150. Továbbított adatok köre: a felhasználó panaszában megjelölt személyes adatok, ügyfél-azonosító adatok, illetve a hatósági megkeresésben megjelölt, annak megválaszolásához szükséges személyes adatok Adattovábbítás célja: a panaszkezelés, az ügyfélmegkeresések/hatósági megkeresések teljes körű megválaszolása.

Adattovábbítás jogalapja: a jogi kötelezettség teljesítése Adatkezelő neve: OTP Mobil Kft. Címe: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. Továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím, számlázási név, számlázási cím - város, irányítószám, utca/házszám, szállítási cím (amennyiben az Extreme Digital-eMAG Kft. rendelkezik vele), város, irányítószám, utca/házszám Adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. Adattovábbítás jogalapja: a szerződés teljesítése, illetve kiegészítő jelleggel a felhasználó hozzájárulása Adatkezelő neve: V-Team Reklámügynökség Kft. Címe: 1065 Budapest, Nagymező utca 44. Továbbított adatok köre: felhasználónév, név, telefonszám, email cím Adattovábbítás célja: PR tevékenység, social media tartalmak készítése Adattovábbítás jogalapja: a szerződés teljesítése, illetve kiegészítő jelleggel a felhasználó hozzájárulása A felhasználói adatbázisban tárolt személyes adatok közül a név, e-mail cím az alábbi EGT államon belüli adatfeldolgozó partnerhez az alábbi céllal kerülhet továbbításra: Adatfeldolgozó neve: DAEDALUS NEW MEDIA RESEARCH SRL. Címe: RO- Bukarest, 1. kerület, 014459 169 Floreasca Avenue, I. emelet. Adattovábbítás célja: felhasználói kérdőív kiküldés Adatfeldolgozó neve: IOVOX Limited Címe: 4-6 Canfield Place, London, NW6 3BT Továbbított adatok köre: telefonszám Adattovábbítás célja: a Vatera felhasználók telefonszámainak továbbítása acélból, hogy a Vatera platformon történő értékesítés során a vevő és az eladó a tranzakcióhoz kapcsolódóan az adatfeldolgozó telekommunikációs rendszerén keresztül kapcsolatot létesíthessen egymással, hívást indíthasson. Adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítése, érintett hozzájárulása Az Extreme Digital-eMAG Kft. megbízott hirdetés-értékesítési partnere a Sales Contact Kft., amely mint médiahirdetési-felület értékesítő látja el feladatát és az általa szervezett hirdetésekre vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató az alábbi helyen érhető el: https://adaptivemedia.hu/adatvedelem-hirdetesek-2.html A felhasználói adatbázisban tárolt személyes adatokhoz az Extreme Digital-eMAG Kft. részére operációs és informatikai tevékenységet végző alvállalkozói rendelkezhetnek korlátozott hozzáféréssel. Az Extreme Digital-eMAG Kft. szavatolja, hogy alvállalkozók kizárólag az adatvédelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartásával, az alvállalkozókkal kötött megállapodásban rögzített szerződéses keretek között férhetnek hozzá a felhasználók adataihoz.8. Tájékoztatás az érintettek jogairól

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 • e-mail-en keresztül: adatvedelem@vatera.hu
 • az ügyfélszolgálattal történő kapcsolatfelvétel: https://www.vatera.hu/help/contact.php
 • postai úton: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Az Extreme Digital-eMAG Kft. mindent megtesz, hogy a felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói megkeresésekre, kérdésekre a lehető legrövidebb határidőn belül, de legfeljebb 25 napon belül válaszoljon. Amennyiben a felhasználó megkeresésének megválaszolásához - annak bonyolultsága, terjedelme vagy összetettsége okán - hosszabb válaszadási határidő szükséges, erről az Extreme Digital-eMAG Kft. a megkeresés időigényének megadásával tájékoztatja a felhasználót.

Érintett jog Meghatározás
Előzetes tájékozódáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
 • Ennek a jognak a biztosítása érdekében is hoztuk létre jelen Adatkezelési Tájékoztatót.
Hozzáféréshez való jog A felhasználó kérheti az Extreme Digital-eMAG Kft.-től, hogy:
 • erősítse meg személyes adatainak kezelését;
 • biztosítson másolati példányt az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokhoz;
 • nyújtson további tájékoztatást személyes adataira vonatkozóan, így különösen arra vonatkozóan, hogy milyen adatokkal rendelkezik, az adatkezelés céljairól, kivel osztja meg ezeket az adatokat, illetve, hogy továbbítja-e ezeket az adatokat külföldre, továbbá, hogy milyen módon védi ezeket az adatokat, meddig tárolja az adatokat, milyen jogokat élve ezekkel az adatokkal kapcsoltban, milyen módon és formában tud panaszt tenni, és végül, hogy honnan szerezte mega felhasználó adatait, amennyiben az erre vonatkozó tájékoztatást a jelen pont szerinti értesítést megelőzően még nem bocsátottuk a felhasználó rendelkezésére.
Helyesbítéshez való jog A felhasználó kérheti, hogy az Extreme Digital-eMAG Kft. helyesbítse ill. egészítse ki a pontatlanul vagy hiányosan szereplő személyes adatait. A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt az Extreme Digital-eMAG Kft. megvizsgálhatja az érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát.
Törléshez, elfeledtetéshez való jog A felhasználó a személyes adatának törlését kérheti, abban az esetben
 • ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez; vagy,
 • ha visszavonta hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul); vagy,
 • ha a tiltakozáshoz való jogát gyakorolja; vagy,
 • ha az érintett a személyes adatot jogtalanul kezelték; vagy,
 • ha az érintett adat törlését jogszabályi kötelezettség írja elő.

A felhasználó a személyes adatának törlésére irányuló kérését. A Extreme Digital-eMAG Kft. nem köteles teljesíteni, ha személyes adatának kezelése az alábbi okokból szükséges és indokolt:

 • a jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés miatt; vagy
 • a jogi igények előterjesztése vagy védelme érdekében. (ld. részletesen 4.3 és 4.9. pontok).

A felsoroltakon kívül is előfordulhatnak olyan esetek, amelyek során az Extreme Digital-eMAG Kft. jogosult megtagadni a felhasználó személyes adatainak törlésére vonatkozó törlését.

Adatkezelés korlátozására irányuló jog (zárolási jog) A felhasználó kérheti, személyes adatainak kezelésének korlátozását (ti. adatait zárolását), ám kizárólag, ha az alábbiak valamelyike teljesül
 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, ennek ellenőrzéséhez szükséges időtartamban,
 • ha az adatkezelés jogellenes, de a felhasználó ellenzi az adatok törlését; vagy,
 • ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez, de annak törlését bizonyos jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme kizárja; vagy,
 • ha tiltakozáshoz való jogával élt, és az Extreme Digital-eMAG Kft. eljárása jogszerűségének vizsgálata még nem zárult le.
Zárolási jog gyakorlása esetén személyes adatát továbbra is jogosult az Extreme Digital-eMAG Kft. használni, amennyiben:
 • az erre vonatkozó hozzájárulást megkapta a felhasználótól; vagy,
 • ha az érintett adat használata (megléte) bizonyos jog vagy jogos érdek bíróság előtti érvényesítése érdekében szükséges; vagy
 • ha az érintett adat használata (megléte) egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges.
Adatok szállíthatóságának biztosítása „adathordozhatósághoz való jog” A felhasználó kérheti az Extreme Digital-eMAG Kft.-től, hogy személyes adatát tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa a felhasználó rendelkezésére, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa:
 • az adatkezelés kizárólag a felhasználó hozzájárulásával történik és a felhasználó által kötött megállapodásban rögzített szerződéses felhatalmazáson alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.
Tiltakozáshoz való jog A felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető jogai és szabadságai üzleti érdekeinkkel szemben ezt kívánják meg. Bármikor, indokolás nélkül tiltakozhat a felhasználó személyes adatainak direktmarketing-célú kezelése ellen is (ideértve a felhasználói profilalkotást is), amennyiben ez a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik mely esetben az adatkezelést az Extreme Digital-eMAG Kft. a lehető leggyorsabban megszünteti (bővebben ld. 4.5. pont).
Az érintett tájékoztatása az esetleges adatvédelmi incidensről Az Extreme Digital-eMAG Kft. legjobb tudása szerint és a kockázatokkal arányosan védi a felhasználó személyes és más típusú adatait, korszerű és megbízható informatikai környezetet működtet, és különleges gondossággal választja ki együttműködő partnereit. Szabályozott és felügyelt módon végzi belső folyamatait annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése kapcsán a legapróbb hibát, problémát vagy incidenst is megelőzze, elkerülje, vagy ha az mégis bekövetkezik, akkor az esetet detektálja, kivizsgálja és lekezelje. Ha esetlegesen a személyes adatokat érintő incidens mégis bizonyítottan bekövetkezne és valószínűsíthetően magas kockázattal járna a felhasználók jogaira és szabadságaira nézve, akkor az Extreme Digital-eMAG Kft. vállalja, hogy az adatvédelmi incidensről az érvényes adatvédelmi előírásoknak megfelelő módon és tartalommal, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet és az adatvédelmi hatóságot.
Automatizált folyamatok végrehajtása Mint adatkezelési alany, a felhasználó kérheti, hogy az Extreme Digital-eMAG Kft. mentesítse a kizárólag automatizált folyamatokkal meghozott döntések hatálya alól, de csakis abban az esetben,
 • ha az ilyen folyamatban meghozott döntés a felhasználóra nézve joghatással járna; vagy
 • ha hasonlóan hátrányos módon, jelentős mértékben érinti a felhasználót.
A jelen pont szerinti jog nem érvényesíthető, ha az automatizált döntéshozatal eredményeként meghozott döntés:
 • a felhasználóval kötendő szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges; vagy, ha
 • ha meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint a jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • ha ahhoz a felhasználó kifejezett hozzájárulását adja.
Panasztételhez való jog Adatkezelést érintő panasszal felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefon: +36 (1) 391-1400 Telefax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Bírósági jogorvoslathoz való jog
a felügyeleti hatósággal szemben az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben
A felhasználó jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, jog - sérelme nélkül, minden érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.