A Vatera.hu termékei http://www.vatera.hu/ A vatera.hu aukciós portál termékei hu-hu Sun, 20 Jan 2019 16:24:58 +0100 Sun, 20 Jan 2019 16:24:58 +0100 Vatera.hu RSS Feed Generator v1.0 <![CDATA[Szaniterszerelő - és fűtésszerelő - Németország, Bayern]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/szaniterszerelo-es-futesszerelo-nemetorszag-bayern-2687686958.html Munkakezdés ideje: azonnal
Német partnerünknek keresünk, hosszú távra, németül beszélő Szaniterszerelő - és fűtésszerelőket (2 fő)
Az Ön feladatai: elsősorban műanyag és fém csövek összeszerelése, rögzítése másodsorban szaniterek beszerelése
Amit Öntől várunk: kommunikációs szintű német nyelvtudás tapasztalat csőszerelésben, szaniter szerelésben
előny: hegesztési tapasztalat műszaki rajz olvasás előny: csőszerelő végzettség jogosítvány (B kategória) + saját autó bejáráshoz
Amit nyújtunk: hosszútávú munkalehetőség német munkaszerződés (biztosítás, bejelentés) fizetés: kb. nettó 2800 euró / hó (órabér + napi kiegészítő pénz együtt) munkáltató által biztosított szállás (350-450 euró / hó, egyágyas wifivel ellátott szoba)

Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/szaniterszerelo-es-futesszerelo-nemetorszag-bayern-2687686958.html
<![CDATA[Vízvezeték szerelő - Németország, Bad Königshofe, München]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/vizvezetek-szerelo-nemetorszag-bad-konigshofe-munchen-2687691593.html   Kiemelt német partnerünknek keresünk hosszútávra Németországba, Ingolstadt környékére Vízszerelőket  
Az Ön feladata: elsősorban szaniterek beszerelése, bekötése geberit rendszer bekötése gáz beszerelés lefolyócső, szennyvízcső, gáz-, vízcső szerelés  
Amit Öntől várunk:       kommunikációs szintű német nyelvtudás szakmai tapasztalat  gáz- és vízvezetékszerelő végzettség saját autó (bejáráshoz)  
Amit nyújtunk: hosszútávú munkalehetőség német munkaszerződés (biztosítás, bejelentés) fizetés: nettó 2200 euró / hó munkáltató által biztosított szállás egyágyas szobákban (munkavállaló fizeti: 400-500 euró / hó)

Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/vizvezetek-szerelo-nemetorszag-bad-konigshofe-munchen-2687691593.html
<![CDATA[Nemzetközi beszerzési menedzser]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/nemzetkozi-beszerzesi-menedzser-2690284556.html - Alvá llalkozó k felkutatá sa, versenyezteté se nemzetkö zi szinten
- Kü lfö ldi alvá llalkozó k magyarorszá gi munkavé gzé si felté teleinek megteremté sé hez tá mogatá s
- Ü gyfelek/beszá llí tó k felkutatá sa
- Vá sá rok lá togatá sa, kapcsolaté pí té s
- Á rtá rgyalá sokban való ré szvé tel
- Kü lfö ldö n é s belfö ldö n futó lakó - é s irodaprojektek szolgá ltatá sra/erőforrá sra/anyagokra vonatkozó igé nyeinek ö sszesí té se
- Együ ttműkö dé s a tulajdonosokkal, műszaki igazgató val é s előké szí tő munkatá rsakkal
- Kalkulá ció k kezelé sé ben, á rkalkulá ció k, kö ltsé gelemzé sek ké szí té sé ben való ré szvé tel
Amire szü ksé ge van a sikerhez:
- Felsőfokú gazdasá gi/műszaki vé gzettsé g, de műszaki affinitá s mindenké ppen VAGY erős sales tapasztalat műszaki vé ná val
- (Nemzetkö zi) beszerzé sben szerzett 3 é vestapasztalat
- Erős angol nyelvtudá s (romá n nyelvtudá s előny! )
- Jó kapcsolatteremtő é s kommuniká ció s kompetenciá k
- Hatá rozott szemé lyisé g
- Utazá s szempontjá bó l rugalmas
Amennyiben é rdekesnek talá lta a lehetősé get, kattintson a ,, Jelentkezem" gombra é s kü ldje el nekü nk frissí tett ö né letrajzá t.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-21 23:59 ]]>
Mon, 21 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/nemzetkozi-beszerzesi-menedzser-2690284556.html
<![CDATA[Procurement Manager]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/procurement-manager-2690284550.html Multinacioná lis ingatlanfejlesztő partnerü nk szá má ra keresü nk Beszerzé si Menedzsert Pest megyé ben. A vá llalat szakmai fejlődé si lehetősé get, nemzetkö zi karrierlehetősé get é s kiemelkedő juttatá si csomagot kí ná l a leendő Beszerzé si Menedzser szá má ra.
A Beszerzé si Menedzser feladatai lesznek:
Teljesí té s igazolá sa, munka kivitelezé s jó vá hagyá sa
Beszerzé si folyamat kivitelezé se, ellenőrzé se (tenderdokumentá ció csomag elké szí té se, kikü ldé se, tenderek lebonyolí tá sa)
Műszaki é s kapcsoló dó pé nzü gyi ü temterv ké szí té se, aktualizá lá sa
É pí té si ü temterv é s szakterü letenké nti kö ltsé gveté si terv ké szí té se
Tervezőkkel, alvá llalkozó kkal tö rté nő technikai egyezteté s
Elvá rá sok az ú j munkatá rs felé:
Felsőfokú é pí tőipari vé gzettsé g
Magabiztos angol nyelvtudá s
Szakmai tapasztalat projekt menedzsmentben é s kivitelezé s felü gyeletben
Tenderezteté sben szerzett minimum 5 é ves tapasztalat
Amennyiben az á llá slehetősé g felkeltette é rdeklődé sé t, kü ldje el jelentkezé sé t a hays. hu weboldalon.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-21 23:59 ]]>
Mon, 21 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/procurement-manager-2690284550.html
<![CDATA[Lead Site Manager]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/lead-site-manager-2690284553.html A kö vetkező feladatokban szá mí tanak a leendő főé pí té svezetőre:
Beszá llí tó kkal való kapcsolaté pí té s é s kapcsolattartá s
A projekt megfelelő időben, kö ltsé gben é s minősé gben való elké szü lé se
Egy konstruktí v csapat kié pí té se é s vezeté se
Tá rgyalá sok lebonyolí tá sa a vá llalkozó kkal
Szerződé skö té s lebonyolí tá sa
Kivitelezé s ellenőrzé se
Ü temterv ké szí té se
Teljesí té s igazolá sok ellenőrzé se, jó vá hagyá sa
Ami szü ksé ges a sikerhez:
É pí tőmé rnö k / é pí té szmé rnö k vé gzettsé g
5-10 é v tapasztalat elsősorban kereskedelmi ingatlanok kivitelezé sé ben
Jó problé mamegoldó é s kommuniká ció s ké szsé gek
Vezetői ké szsé gek
FMV/A jogosultsá g
Amit a cé g nyú jt:
Budapest egyik legnagyobb beruhá zá sá ban való ré szvé tel
Biztos há tté r, hosszú tá vú lehetősé g
Kihí vá st jelentő feladatok
Versenyké pes juttatá si csomag
Amennyiben é rdekesnek talá lta a lehetősé get, kattintson a ,, Jelentkezem" gombra é s kü ldje el nekü nk frissí tett ö né letrajzá t.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-21 23:59 ]]>
Mon, 21 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/lead-site-manager-2690284553.html
<![CDATA[Szaniterszerelő - és fűtésszerelő - Nürnberg]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/szaniterszerelo-es-futesszerelo-nurnberg-2687694467.html Munkakezdés ideje: azonnal
Német partnerünknek keresünk, hosszú távra,   németül beszélő szaniterszerelő - és fűtésszerelőket (2 fő)   
Az Ön feladatai: elsősorban műanyag és fém csövek összeszerelése, rögzítésemásodsorban szaniterek beszerelése
Amit Öntől várunk: kommunikációs szintű német nyelvtudás tapasztalat csőszerelésben, szaniter szerelésben
előny: hegesztési tapasztalat műszaki rajz olvasás előny: csőszerelő végzettség jogosítvány (B kategória) + saját autó bejáráshoz előny
Amit nyújtunk:   hosszútávú munkalehetőség német munkaszerződés (azaz német biztosítás, bejelentés) fizetés: kb. nettó 2450 euró / hó  (órabér + napi kiegészítő pénz együtt adja a havi nettó bért)német munkáltató által biztosított szállás (400-450 euró / hó, egyágyas wifivel ellátott szoba)német nyelvű pályázati anyag elkészítése, amennyiben a jelentkező megfelel a munka feltételeknekmunkadíj, közvetítői díj nélküli közvetítői szolgáltatás  

Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/szaniterszerelo-es-futesszerelo-nurnberg-2687694467.html
<![CDATA[Költségkontroller]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/koltsegkontroller-2690284571.html • A magasé pí té si projektekben való teljes kö rű ré szvé tel
• Mennyisé gi szá mí tá sok é s kimutatá sok ké szí té se, valamint ellenőrzé se
• Tervek felü lvizsgá lata
• Á rbecslé sek ké szí té se
• Kö ltsé ghaté konysá g ellenőrzé se
• Kö ltsé gveté s ké szí té se é s a kö ltsé gveté s folyamatos aktualizá lá sa
• Versenyezteté s előké szí té se, á rtü krö k ké szí té se
• Kapcsolattartá s tervezőkkel é s megrendelővel, kivitelezőkkel
Ami a sikerhez szü ksé ges:
• Szakirá nyú vé gzettsé g (é pí tőmé rnö k / é pí té szmé rnö k / műszaki menedzser)
• Minimum 3 é v tapasztalat
• Fiatalos szemlé let
Amit a cé g nyú jt:
• Biztos há tté r, hosszú tá vú lehetősé g
• Versenyké pes fizeté s é s juttatá si csomag
• Dinamikus csapatmunka
• Magas minősé gű há tté rtá mogatá s
• Kihí vá st jelentő, vá ltozatos projektek
• Rendszeres csapaté pí tő programok
Amennyiben é rdekesnek talá lta a lehetősé get, ké rem kattintson a ,, Jelentkezem" gombra é s kü ldje el nekü nk frissí tett ö né letrajzá t.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-21 23:59 ]]>
Mon, 21 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/koltsegkontroller-2690284571.html
<![CDATA[Site Manager]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/site-manager-2690284565.html A kö vetkező feladatokban szá mí tanak a leendő É pí té svezetőre:
Kivitelezé si munká k teljes kö rű helyszí ni koordiná lá sa, alkalmazottak munká já nak irá nyí tá sa
Alvá llalkozó k munká já nak ellenőrzé se, teljesí té si igazolá sok jó vá hagyá sa
É pí té si napló napraké sz vezeté se, felmé ré si napló k ké szí té se, ellenőrzé se, műszaki é s mennyisé gi felmé ré sek ké szí té se
Kapcsolattartá s műszaki ellenőrrel, tervezővel, megrendelővel, alvá llalkozó kkal
Ü temtervek ké szí té se, hatá ridők betartá sa é s betartatá sa.
Munkafolyamok szervezé se, ö sszehangolá sa, folyamatos munkavé gzé s felté teleinek biztosí tá sa
Munkabiztonsá gi előí rá sok betartatá sa az é pí tkezé seken
Ható sá gi előí rá sok é s minősé gi kö vetelmé nyek betartá sá nak biztosí tá sa
Mire van szü ksé ge a sikerhez:
Felsőfokú műszaki vé gzettsé g (é pí tő-vagy é pí té szmé rnö k)
Kivitelezé si munká ban való já rtassá g (1-3 é ves tapasztalat)
Projektszemlé letű gondolkodá smó d, cé ltudatossá g, kitartá s
Pontos, precí z, ö ná lló munkavé gzé s
Mire szá mí that partnerü nktől:
Kihí vá st jelentő projektek
Biztonsá gos munkakö rnyezet
Hosszú tá vú karrierlehetősé g
Felelőssé gteljes feladatok
Versenyké pes fizeté s
Cé ges autó
Mit kell tennie most:
Amennyiben é rdekesnek talá lta a lehetősé get, kattintson a ‘ jelentkezem’ gombra é s kü ldje el nekü nk frissí tett ö né letrajzá t.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/site-manager-2690284565.html
<![CDATA[Site Manager]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/site-manager-2690284562.html - Alvá llalkozó k irá nyí tá sa
- Kivitelezé si munká k ellenőrzé se
- Ü temtervek ké szí té se
- É pí té si engedé lyek kezelé se
- A projekt a megfelelő időben, minősé gben é s mennyisé gben való elké szü lé sé nek biztosí tá sa
- Folyamatok é s felmerü lő problé má k jelenté se é s kezelé se
- Anyagbeszé llí tá s koordiná lá sa
 
Ami szü ksé ges a sikerhez:
- Műszaki vé gzettsé g
- Legalá bb 5 é v tapasztalat é pí tőipari terü leten
- Magabiztos angol nyelvtudá s
- Projektmenedzsment
Amit a cé g biztosí t:
- Budapest egyik legnagyobb beruhá zá sá ban való ré szvé tel
- Biztos há tté r, hosszú tá vú munkavé gzé s
- Jó hangulatú munkahelyi lé gkö r
- Versenyké pes fizeté si juttatá s
Amennyiben é rdekesnek talá lta a lehetősé get, kattintson a ,, Jelentkezem" gombra é s kü ldje el nekü nk frissí tett ö né letrajzá t!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-21 23:59 ]]>
Mon, 21 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/site-manager-2690284562.html
<![CDATA[Project Manager]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/project-manager-2690284598.html - Magasé pí té si projektek kivitelezé sé nek irá nyí tá sa
- Kö ltsé gszá mí tá sok é s ü temtervek elké szí té se
- Ü temterv szerinti haladá s biztosí tá sa
- Engedé lyezteté s, ható sá gi kapcsolattartá s
- Projekt kö ltsé gveté sé nek felü lvizsgá lata
- É pí té svezetők felü gyelete
- Alvá llalkozó k versenyezteté se
- Kapcsolattartá s a tervezőkkel é s a partnerekkel
Mire van szü ksé ge a sikerhez
- Felsőfokú műszaki vé gzettsé g
- Magabiztos angol nyelvtudá s
- Felelős műszaki vezetői jogosultsá g (FMV) 
- Legalá bb 3 é ves szakmai tapasztalat a magasé pí té sben (ipari lé tesí tmé nyek é pí té se sorá n szerzett tapasztalat előnyt jelent)
- Kivá ló csoportvezetői é s kommuniká ció s ké szsé g, megoldá sfó kusz
  Mire szá mí that partnerü nktől
- Igé nyes munkakö rnyezet
- Versenyké pes juttatá si csomag
- Szakmai fejlődé si lehetősé g egy multinacioná lis vá llalatná l
- Fiatalos csapatban való munkavé gzé s
  Mit kell tennie most
Amennyiben é rdekesnek talá lta a lehetősé get, kattintson a ‘ Jelentkezem’ gombra é s kü ldje el nekü nk frissí tett ö né letrajzá t.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-21 23:59 ]]>
Mon, 21 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/project-manager-2690284598.html
<![CDATA[Víz- gáz- fűtésszerelő - Németország, München környéke]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/viz-gaz-futesszerelo-nemetorszag-munchen-kornyeke-2687695376.html
Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/viz-gaz-futesszerelo-nemetorszag-munchen-kornyeke-2687695376.html
<![CDATA[Építésvezető]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/epitesvezeto-2690284574.html É pí té svezető pozí ció nyitott nemzetkö zi há tté rrel rendelkező generá lkivitelező partnerü nkné l Pest megyei projektek kapcsá n.
 
A kö vetkező feladatokra szá mí tanak a leendő é pí té svezetőre:  
- É pí té si-kivitelezé si projektek ellenőrzé sé nek koordiná lá sa
- A projektek előzetes műszaki ü temtervé nek felü lvizsgá lata
- Kivitelezői tenderek ö sszeá llí tá sa
- Alvá llalkozó i, beszá llí tó i ajá nlatok é rté kelé se
- Kiviteli ü temtervek ellenőrzé se
- Kö ltsé ghaté konysá gi szá mí tá sok
Mire van szü ksé ge a sikerhez 
- É pí tőmé rnö ki/é pí té szmé rnö ki vé gzettsé g
- „ A” kategó riá s felelős műszaki vezetői jogosultsá g
- Lakó é pü let vagy irodahá z é pí té sben szerzett tapasztalat
- Né met nyelvtudá s előnyt jelent.
 
Mire szá mí that partnerü nktől 
- Referenciá ik kö zö tt megtalá lható k kö zé pü letek, tá rsashá zak, ipari é s kereskedelmi komplexumok is, í gy szé leskö rű tapasztalatok szerzé sé re van lehetősé g
- Hosszú tá vú lehetősé g, biztos há tté r
- Kompetití v juttatá si csomag
 
Mit kell tennie most
Amennyiben é rdekesnek talá lta a lehetősé get, kattintson a ,, Jelentkezem" gombra é s kü ldje el nekü nk frissí tett ö né letrajzá t.
 
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-21 23:59 ]]>
Mon, 21 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/epitesvezeto-2690284574.html
<![CDATA[Ipari festő - Németország, 86488 Breitenthal]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/ipari-festo-nemetorszag-86488-breitenthal-2687697494.html   Kiemelt német partnerünknek keresünk hosszú távra Németországba  ipari festőket
Az Ön feladata: porfestés, különféle felület festése, felületkezelésegépjármű alkatrészek festése  
Elvárások: kommunikációs szintű német nyelvtudásszakmai tapasztalatlakkozó végzettségsaját autó (bejáráshoz)önálló munkavégzés
Amit nyújtunk: hosszútávú munkalehetőségnémet munkaszerződés (azaz német biztosítás, bejelentés)fizetés: kb. nettó 2200 euró / hó + német partnercég által biztosított szállás (díja kb 300-400 euró/hó)munkadíj, közvetítői díj nélküli szolgáltatásnyújtásnémet nyelvű pályázati profil elkészítése (amennyiben a munkafeltételeknek megfelel a jelentkező)

Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/ipari-festo-nemetorszag-86488-breitenthal-2687697494.html
<![CDATA[Festő, mázoló - AT- Salzburg vagy Thalgau]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/festo-mazolo-at-salzburg-vagy-thalgau-2687697779.html Osztrák partnerünknek keresünk hosszú távra Ausztriába  Festőket, mázolókat
Az Ön feladata: általános festési, mázolási feladatok elvégzése többnyire építkezésekenkülső- és belső festési, mázolási munkák elvégzése
Amit Öntől várunk: kommunikációs szintű német nyelvtudásszakmai tapasztalatelőny: szobafestő végzettségsaját autó (bejáráshoz)önálló munkavégzés   Amit nyújtunk: rövidebb távú  munkalehetőség (téli időjárás függő)osztrák munkaszerződés (azaz osztrák biztosítás, bejelentés)fizetés: bruttó 12, 73 euró / óra + nettó 26, 40 euró / munkanap Auslöse (kiegészítő pénz) + 15 euró szállásdíj/munkanaposztrák munkáltató által szervezett szállás  német nyelvű pályázati anyag elkészítése, amennyiben a jelentkező megfelel a munka feltételeknekmunkadíj, közvetítői díj nélküli közvetítői szolgáltatás

Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/festo-mazolo-at-salzburg-vagy-thalgau-2687697779.html
<![CDATA[Foreman / Művezető]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/foreman-muvezeto-2690286062.html A kö vetkező feladatokban szá mí tanak a leendő művezetőre:
- munkahelyi irá nyí tá s, minősé gellőrzé s
- anyagok, emberi erőforrá sok  biztosí tá sa
- sajá t dolgozó k é s alvá llalkozó k irá nyí tá sa, ellenőrzé se
- minősé gi é s technoló giai kö vetelmé nyek, ü temtervek  betartatá sa
- kapcsolattartá s a beszá llí tó kkal,   alvá llalkozó kkal
- é pí té si napló vezeté se
- kiviteli tervek ellenőrzé se felü lvizsgá lata
Ami szü ksé ges a sikerhez:
- szakirá nyú magasé pí té si, kö zé p vagy felsőfokú vé gzettsé g
- generá lkivitelezé sekben, magasé pí té sben  szerzett művezetői vagy é pí té svezetői gyakorlat (tá rsashá z, szá lloda, kereskedelmi  é pü let é pí té s)
- minimum 5 é v kö zé pvezetői gyakorlat magasé pí té sben
- ö ná lló munkavé gzé s
- jó szá mí tó gé pes felhaszná ló i ismeretek MS Office
- né met nyelvtudá s előny, de nem felté tel
Amit a parnerü nk nyú jt:
- szakmai fejlődé s lehetősé ge
- fiatalos, dinamikus kö rnyezet
- nemzetkö zileg elismert cé g beruhá zá saiban való ré szvé tel
- versenyké pes juttatá si csomag
Mit kell tennie most:
Amennyiben é rdekesnek talá lta a lehetősé get, kattintson a "Jelentkezem" gombra é s kü ldje el nekü nk frissí tett ö né letrajzá t.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-21 23:59 ]]>
Mon, 21 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/foreman-muvezeto-2690286062.html
<![CDATA[Ablakbeépítő - Ausztria 5611 Gro arl]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/ablakbeepito-ausztria-5611-gro-arl-2687697782.html   Osztrák partnerünknek keresünk hosszútávra ablakbeépítő munkatársat
Az Ön feladata: ablak és ajtó gyártása, annak beépítésemeglevő nyílászáró kibontása
Amit Öntől várunk:       kommunikációs szintű német nyelvtudásszakmai tapasztalat 2-3 évelőny: szakirányú végzettség (például asztalos)saját autó munkába járáshoz
Amit nyújtunk: német nyelvű pályázati anyag elkészítése, amennyiben a jelentkező megfelel a munka feltételeknek
hosszútávú munkalehetőség osztrák munkaszerződés (biztosítás, bejelentés) fizetés: br 11, 36/óra + net 26, 40 /munkanap kiegészítő pénz + net 15 szállásdíjfizetett szabadságmunkadíj, közvetítői díj nélküli közvetítési   

Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/ablakbeepito-ausztria-5611-gro-arl-2687697782.html
<![CDATA[Építésvezető]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/epitesvezeto-2689931501.html @media only screen and (max-width: 640px) {
. pbs_international_template . title_pbs {
padding-left: 0px;
text-align: center;
}
. pbs_international_template . description_pbs {
padding-left: 0px;
padding-right: 0px;
}
}
. PbsCvoContainer div. half {
font-size: 8px;
line-height: 100%;
}
. PbsCvoContainer . TCell {
line-height: 18px;
padding: 4px 5px;
text-align: left;
}
. PbsCvoContainer . TTable . PbsFieldTitle {
font-weight: bold;
}
. PbsCvoContainer . TTable . PbsFieldTitle br {
display: none;
}
. PbsCvoContainer . TTable . PbsVerticalSeparator {
display: none;
}
. PbsCvoContainer . TTable . half: first-child {
height: 3px;
}
@media only screen and (min-width: 641px) {
. PbsCvoContainer . TTable {
display: table;
}
. PbsCvoContainer . TRow {
display: table-row;
}
. PbsCvoContainer . TCell {
display: table-cell;
padding: 9px 10px;
font-size: 14px;
}
. PbsCvoContainer . TTable . PbsFieldTitle {
min-width: 200px;
text-align: left;
font-weight: normal;
}
. PbsCvoContainer . TTable . PbsFieldTitle br {
display: inline;
}
. PbsCvoContainer . TTable . PbsVerticalSeparator {
display: table-cell;
width: 30px;
}
. PbsCvoContainer . TTable . PbsFieldContent {
font-weight: bold;
}
. PbsCvoContainer . TTable . half: first-child {
height: 100%;
}
}
Megye:
 
Budapest
A pozíció leírása:
 
Megbízónk ahazai ingatlan fejlesztés meghatározó szereplője számára keresünk építésvezetőt.
Feladatkör, felelősségek:
 
FELADATOK: tervezés koordinációja és nyomon követése engedélyeztetés koordinációja és nyomon követése tenderek előkészítése, lebonyolítása műszaki ellenőrzés azépítkezéseken alvállalkozók koordinálása budget készítése, annak utánkövetése beszámolók készítése AMUNKAVÉGZÉS HELYE: Budapest, belső kerületek
A munkakör betöltéséhez
szükséges tapasztalat,
végzettség:
 
ELVÁRÁSOK: építészmérnök vagy építőmérnök végzettség magasépítésben szerzett legalább 3-5éves releváns szakmai tapasztalat építkezésnél hasonló munkakörben tendereztetésben szerzett tapasztalat angol középfokú, kommunikációképes nyelvismeret proaktivitás ELŐNY: műszaki ellenőri jogosultság
Nyelvtudás:
 
Angol középfok/kommunikációképes szint
A megbízó cég profilja:
 
A cég 2003óta azingatlan fejlesztésben végez azötlettől ateljes átadásig teljes projekt menedzseri feladatokat. Magyarországon közel 1000lakás építése kapcsolható anevéhez. Jelenleg Budapesten lakásépítéssel és szállodaépítéssel foglalkozik.
Egyéb:
 
Amit megbízónk kínál: bejelentett versenyképes jövedelem biztos céges háttér hosszútávú munkalehetőség céges autó Jelentkezésével Ön hozzájárul azönéletrajzában szereplő adatok kezeléséhez, adatbázisba történő felvételéhez, ill. megfelelő állásajánlat esetén előzetes egyeztetés alapján megbízónknak való továbbításához. Amennyiben még nem tekintette meg, kérjük, olvassa el részletesen adatvédelmi tájékoztatónkat azalábbi linken: http: //www. pbs-job. hu/? pagetype=data_protection&menu_block=for_employees Jelentkezésével Ön tudomásul veszi azadatvédelemre vonatkozó tájékoztatást.

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/epitesvezeto-2689931501.html
<![CDATA[Építészmérnök]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/epiteszmernok-2698921526.html É pí té szmé rnö k pozí ció nyitott kö zé pü letek, ipari -, lakó -, é s iroda ingatlanok tervezé se é s 3D technoló giá k fejleszté se  terü leté n egyedü lá lló tudá ssal rendelkező,   budapesti partnerü nkné l.  
Az Ö n ú j pozí ció ja
Az é pí té szmé rnö k pozí ció ban 3 é s 2 dimenzió s dokumentá ció k elké szí té sé é rt, nagy volumenű projektek tervezé sé rt (BIM) valamint terepi mé ré seké rt lesz felelős.  
Mire van szü ksé ge a sikerhez?
Folyamatban lé vő vagy befejezett felsőfokú tanulmá nyok
ArchiCAD program magabiztos ismerete
Pontos, precí z munkavé gzé s 
Legalá bb kö zé pfokú aktí v, angol nyelvtudá s
Mire szá mí that partnerü nktől?
Fiatalos, kö zvetlen munkakö rnyezetet
Profi munkaeszkö zö k
Bará tsá gos lé gkö rben ö sszetartó csapat
Ingyenes nyelvtanfolyamokon való ré szvé telt
Fejlődé si- é s karrierlehetősé g
Mit kell tennie most?  
Amennyiben é rdekesnek talá lta a lehetősé get, kattintson a ‘ jelentkezem’ gombra é s kü ldje el nekü nk frissí tett ö né letrajzá t.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/epiteszmernok-2698921526.html
<![CDATA[Szaniterszerelő - és fűtésszerelő - Németország, Bayern]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/szaniterszerelo-es-futesszerelo-nemetorszag-bayern-2701589321.html Munkavégzés helye: Németország, Bayern
Munkakezdés ideje: azonnal
Német partnerünknek keresünk, hosszú távra,   németül beszélő szaniterszerelő - és fűtésszerelőket (2 fő)   
Az Ön feladatai: elsősorban műanyag és fém csövek összeszerelése, rögzítésemásodsorban szaniterek beszerelése
Amit Öntől várunk: kommunikációs szintű német nyelvtudás tapasztalat csőszerelésben, szaniter szerelésben
előny: hegesztési tapasztalat műszaki rajz olvasás előny: csőszerelő végzettség jogosítvány (B kategória) + saját autó bejáráshoz  
Amit nyújtunk:   hosszútávú munkalehetőség német munkaszerződés (azaz német biztosítás, bejelentés) fizetés: kb. nettó 2300 euró / hó  (órabér + napi kiegészítő pénz együtt)német munkáltató által biztosított szállás (350-450 euró / hó, egyágyas wifivel ellátott szoba)német nyelvű pályázati anyag elkészítése, amennyiben a jelentkező megfelel a munka feltételeknekmunkadíj, közvetítői díj nélküli közvetítői szolgáltatás  
Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?
Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/szaniterszerelo-es-futesszerelo-nemetorszag-bayern-2701589321.html
<![CDATA[Szaniterszerelő - és fűtésszerelő - Németország, Bayern]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/szaniterszerelo-es-futesszerelo-nemetorszag-bayern-2702321075.html Munkavégzés helye: Németország, Bayern
Munkakezdés ideje: azonnal
Német partnerünknek keresünk, hosszú távra,  németül beszélő Szaniterszerelő - és fűtésszerelőket (2 fő)  
Az Ön feladatai: - elsősorban műanyag és fém csövek összeszerelése, rögzítése -másodsorban szaniterek beszerelése
Amit Öntől várunk: - kommunikációs szintű német nyelvtudás - tapasztalat csőszerelésben, szaniter szerelésben
- előny: hegesztési tapasztalat - műszaki rajz olvasás - előny: csőszerelő végzettség - jogosítvány (B kategória) + saját autó bejáráshoz  
Amit nyújtunk:   - hosszútávú munkalehetőség - német munkaszerződés (biztosítás, bejelentés) - fizetés: kb. nettó 2800 euró / hó  (órabér + napi kiegészítő pénz együtt) - munkáltató által biztosított szállás (350-450 euró / hó, egyágyas wifivel ellátott szoba)  
Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?
Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/szaniterszerelo-es-futesszerelo-nemetorszag-bayern-2702321075.html
<![CDATA[Szaniterszerelő - és fűtésszerelő - Németország, Bayern]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/szaniterszerelo-es-futesszerelo-nemetorszag-bayern-2702642849.html Munkavégzés helye: Németország, Bayern
Munkakezdés ideje: azonnal
Német partnerünknek keresünk, hosszú távra,   németül beszélő szaniterszerelő - és fűtésszerelőket (2 fő)   
Az Ön feladatai: elsősorban műanyag és fém csövek összeszerelése, rögzítésemásodsorban szaniterek beszerelése
Amit Öntől várunk: kommunikációs szintű német nyelvtudás tapasztalat csőszerelésben, szaniter szerelésben
előny: hegesztési tapasztalat műszaki rajz olvasás előny: csőszerelő végzettség jogosítvány (B kategória) + saját autó bejáráshoz  
Amit nyújtunk:   hosszútávú munkalehetőség német munkaszerződés (azaz német biztosítás, bejelentés) fizetés: kb. nettó 2300 euró / hó  (órabér + napi kiegészítő pénz együtt)német munkáltató által biztosított szállás (350-450 euró / hó, egyágyas wifivel ellátott szoba)német nyelvű pályázati anyag elkészítése, amennyiben a jelentkező megfelel a munka feltételeknekmunkadíj, közvetítői díj nélküli közvetítői szolgáltatás  
Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?
Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/szaniterszerelo-es-futesszerelo-nemetorszag-bayern-2702642849.html
<![CDATA[Asztalos/ács állás - Dél - Németország (Bayern)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/asztalos-acs-allas-del-nemetorszag-bayern-2701589099.html
/* Style Definitions */
table. MsoNormalTable
{mso-style-name: "Normál táblázat";
mso-tstyle-rowband-size: 0;
mso-tstyle-colband-size: 0;
mso-style-noshow: yes;
mso-style-priority: 99;
mso-style-parent: "";
mso-padding-alt: 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt;
mso-para-margin-top: 0cm;
mso-para-margin-right: 0cm;
mso-para-margin-bottom: 10. 0pt;
mso-para-margin-left: 0cm;
line-height: 115%;
mso-pagination: widow-orphan;
font-size: 11. 0pt;
font-family: "Calibri", sans-serif;
mso-ascii-font-family: Calibri;
mso-ascii-theme-font: minor-latin;
mso-hansi-font-family: Calibri;
mso-hansi-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-font-family: "Times New Roman";
mso-bidi-theme-font: minor-bidi;
mso-fareast-language: EN-US; }Munkavégzés helye:
Dél-Németország

Munkakezdés:
azonnal

Jelenleg egy kiemelt német partnerünknek keresünk hosszú távra németországi
műhelybe  asztalost\ácsot

 

Az Ön feladata:

asztalos\ácsmunkák
elvégzése műhelybenbútorok készítése, összeszerelésefaanyagok feldolgozása

 

Amit Öntől
várunk:

Minimum erős alap
szintű német nyelvtudásSzakirányú
végzettség és munkatapasztalat  (min. 1 év)Saját autó előny
(munkába járáshoz)

 

Amit nyújtunk:

Német munkaszerződés
(azaz német bejelentés, biztosítás)Hosszú távú
munkalehetőségBiztosított szállás
(díja, a fizetésből kerül levonásra)Túlórázási
lehetőségFizetés: kb. nettó
2000 € /hó (kb 160-168 munkaóra\hó)Munkadíj,
közvetítői díj nélküli szolgáltatásnyújtásNémet nyelvű
pályázati profil elkészítése (amennyiben a munkafeltételeknek megfelel a
jelentkező)


/* Style Definitions */
table. MsoNormalTable
{mso-style-name: "Normál táblázat";
mso-tstyle-rowband-size: 0;
mso-tstyle-colband-size: 0;
mso-style-noshow: yes;
mso-style-priority: 99;
mso-style-parent: "";
mso-padding-alt: 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt;
mso-para-margin-top: 0cm;
mso-para-margin-right: 0cm;
mso-para-margin-bottom: 10. 0pt;
mso-para-margin-left: 0cm;
line-height: 115%;
mso-pagination: widow-orphan;
font-size: 11. 0pt;
font-family: "Calibri", sans-serif;
mso-ascii-font-family: Calibri;
mso-ascii-theme-font: minor-latin;
mso-hansi-font-family: Calibri;
mso-hansi-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-font-family: "Times New Roman";
mso-bidi-theme-font: minor-bidi;
mso-fareast-language: EN-US; }Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett
kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű  szakmai önéletrajzával
honlapunkon keresztül vagy E-mailben a

MUNKA@ SILVERHAND. HU címre!

Nincs munkadíjunk, nincs rejtett költség!

Telefonszám: + 36 70 883 53 22

Jelentkezzen még ma weboldalunkon különféle pozíciókra!

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/asztalos-acs-allas-del-nemetorszag-bayern-2701589099.html
<![CDATA[Víz- gáz- fűtésszerelő - Németország, München környéke]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/viz-gaz-futesszerelo-nemetorszag-munchen-kornyeke-2702321429.html Munkavégzés helye: Németország - München környéke Munkakezdés ideje: azonnal   Kiemelt német partnerünknek keresünk hosszú távra Németországba víz- gáz- fűtésszerelőt, szaniterszerelőt   Az Ön feladata: elsősorban szaniterek beszerelése, bekötése építkezésekenlefolyók beszerelésegáz beszerelésvízcső, gázcső kiépítés   Amit Öntől várunk: kommunikációs szintű német nyelvtudás (A2)2-3 év szakmai tapasztalat víz- gáz- fűtésszerelőkéntszakirányú végzettségjogosítvány (B kategória) + saját autó (bejáráshoz)   Amit nyújtunk: német munkaszerződés, biztosítás, bejelentésfizetés: nettó 2300 euró / hó (1 - es adókategóriában), túlóra nélküli bér  biztosított szállás a német munkáltató által (díja 350-450 euró / hó)német nyelvű pályázati anyag elkészítése, amennyiben a jelentkező megfelel a munka feltételeknekmunkadíj, közvetítői díj nélküli közvetítői szolgáltatás
Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?
Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/viz-gaz-futesszerelo-nemetorszag-munchen-kornyeke-2702321429.html
<![CDATA[Asztalos/ács állás - Dél - Németország (Bayern)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/asztalos-acs-allas-del-nemetorszag-bayern-2702642489.html
/* Style Definitions */
table. MsoNormalTable
{mso-style-name: "Normál táblázat";
mso-tstyle-rowband-size: 0;
mso-tstyle-colband-size: 0;
mso-style-noshow: yes;
mso-style-priority: 99;
mso-style-parent: "";
mso-padding-alt: 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt;
mso-para-margin-top: 0cm;
mso-para-margin-right: 0cm;
mso-para-margin-bottom: 10. 0pt;
mso-para-margin-left: 0cm;
line-height: 115%;
mso-pagination: widow-orphan;
font-size: 11. 0pt;
font-family: "Calibri", sans-serif;
mso-ascii-font-family: Calibri;
mso-ascii-theme-font: minor-latin;
mso-hansi-font-family: Calibri;
mso-hansi-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-font-family: "Times New Roman";
mso-bidi-theme-font: minor-bidi;
mso-fareast-language: EN-US; }Munkavégzés helye:
Dél-Németország

Munkakezdés:
azonnal

Jelenleg egy kiemelt német partnerünknek keresünk hosszú távra németországi
műhelybe  asztalost\ácsot

 

Az Ön feladata:

asztalos\ácsmunkák
elvégzése műhelybenbútorok készítése, összeszerelésefaanyagok feldolgozása

 

Amit Öntől
várunk:

Minimum erős alap
szintű német nyelvtudásSzakirányú
végzettség és munkatapasztalat  (min. 1 év)Saját autó előny
(munkába járáshoz)

 

Amit nyújtunk:

Német munkaszerződés
(azaz német bejelentés, biztosítás)Hosszú távú
munkalehetőségBiztosított szállás
(díja, a fizetésből kerül levonásra)Túlórázási
lehetőségFizetés: kb. nettó
2000 € /hó (kb 160-168 munkaóra\hó)Munkadíj,
közvetítői díj nélküli szolgáltatásnyújtásNémet nyelvű
pályázati profil elkészítése (amennyiben a munkafeltételeknek megfelel a
jelentkező)


/* Style Definitions */
table. MsoNormalTable
{mso-style-name: "Normál táblázat";
mso-tstyle-rowband-size: 0;
mso-tstyle-colband-size: 0;
mso-style-noshow: yes;
mso-style-priority: 99;
mso-style-parent: "";
mso-padding-alt: 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt;
mso-para-margin-top: 0cm;
mso-para-margin-right: 0cm;
mso-para-margin-bottom: 10. 0pt;
mso-para-margin-left: 0cm;
line-height: 115%;
mso-pagination: widow-orphan;
font-size: 11. 0pt;
font-family: "Calibri", sans-serif;
mso-ascii-font-family: Calibri;
mso-ascii-theme-font: minor-latin;
mso-hansi-font-family: Calibri;
mso-hansi-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-font-family: "Times New Roman";
mso-bidi-theme-font: minor-bidi;
mso-fareast-language: EN-US; }Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett
kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű  szakmai önéletrajzával
honlapunkon keresztül vagy E-mailben a

MUNKA@ SILVERHAND. HU címre!

Nincs munkadíjunk, nincs rejtett költség!

Telefonszám: + 36 70 883 53 22

Jelentkezzen még ma weboldalunkon különféle pozíciókra!

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/asztalos-acs-allas-del-nemetorszag-bayern-2702642489.html
<![CDATA[Szaniter beszerelő - Svájc, Basel]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/szaniter-beszerelo-svajc-basel-2687689820.html Az Ön feladata: szaniterek beszerelése, bekötése geberit rendszer bekötése
Amit Öntől várunk:       kommunikációs szintű német nyelvtudás szakmai tapasztalat  vízvezetékszerelő végzettség saját autó bejáráshoz  
Amit nyújtunk:  
svájci munkaszerződés (biztosítás, bejelentés) fizetés: bruttó 31, 50 svájci franktól / óra + bruttó 15 svájci frank / munkanap kiegészítő pénz  munkáltató által biztosított szállás  (nem fizetett)német nyelvű pályázati anyag elkészítése, amennyiben a jelentkező megfelel a munka feltételeknekmunkadíj, közvetítői díj nélküli közvetítői szolgáltatás

Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/szaniter-beszerelo-svajc-basel-2687689820.html
<![CDATA[Projekt koordinátor]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/projekt-koordinator-2687690624.html A kö vetkező feladatokban szá mí tanak a leendő kollé gá ra:
 
- Vezető projektmenedzser tá mogatá sa
- Beruhá zó é rdekeinek ké pviselete, a szerződé sek betartá sá nak ellenőrzé se
- Tervek é s az é pí té si napló ellenőrzé se
- Megbeszé lé seken való ré szvé tel, azok eseti vezeté se
- Beszerzé sek bonyolí tá sa
- Ü temtervek ké szí té se, betartatá sa
- Kivitelezé s minősé gé nek ellenőrzé se
- Kapcsolattartá s a vevőkö rrel, a bé rlőkkel, valamint az ü gynö ksé gekkel
  Amire van szü ksé ge a sikerhez:
- É pí tőmé rnö ki felsőfokú vé gzettsé g (elsősorban magasé pí té s szakirá ny) 
- Ingatlanfejleszté si projektekben szerzett tapasztalat előnyt jelent
- Proaktivitá s é s hatá rozottsá g
- Jó problé mamegoldó é s kommuniká ció s ké szsé g
- Kommuniká ció ké pes angol nyelvtudá s
  Amire szá mí that partnerü nktől:
- Ö sszetett é s é rdekes munka egy dinamikus csapatban
- Versenyké pes juttatá si csomag
- Szakmai fejlődé si lehetősé g
- Biztos, tá mogató há tté r aká r hosszú tá von is
Amennyiben é rdekesnek talá lta a lehetősé get, kattintson a ,, Jelentkezem" gombra é s kü ldje el nekü nk frissí tett ö né letrajzá t.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/projekt-koordinator-2687690624.html
<![CDATA[Laminált padló lerakó - Németország, 73432 Aalen]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/laminalt-padlo-lerako-nemetorszag-73432-aalen-2687686967.html
Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/laminalt-padlo-lerako-nemetorszag-73432-aalen-2687686967.html
<![CDATA[Szaniter beszerelő - Svájc, Basel]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/szaniter-beszerelo-svajc-basel-2687689838.html   Kiemelt svájci partnerünknek keresünk Baselbe szaniter beszerelőket (4 fő)
Az Ön feladata: szaniterek beszerelése, bekötése geberit rendszer bekötése
Amit Öntől várunk:       kommunikációs szintű német nyelvtudás szakmai tapasztalat  vízvezetékszerelő végzettség saját autó bejáráshoz  
Amit nyújtunk:  
svájci munkaszerződés (biztosítás, bejelentés) fizetés: bruttó 31, 50 svájci franktól / óra + bruttó 15 svájci frank / munkanap kiegészítő pénz  munkáltató által biztosított szállás  (nem fizetett)német nyelvű pályázati anyag elkészítése, amennyiben a jelentkező megfelel a munka feltételeknekmunkadíj, közvetítői díj nélküli közvetítői szolgáltatás

Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/szaniter-beszerelo-svajc-basel-2687689838.html
<![CDATA[Segédmunka Győr és környéke]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 1 200 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/segedmunka-gyor-es-kornyeke-2719039289.html Fizetés megegyezés szerint!  
Érd: e-mail, vagy telefon.
Segédmunka Győr és környéke
Jelenlegi ára: 1 200 Ft
Az aukció vége: 2019-04-14 15:53 ]]>
Sun, 14 Apr 2019 15:53:49 +0200 http://www.vatera.hu/segedmunka-gyor-es-kornyeke-2719039289.html
<![CDATA[Épületvillamossági építésvezető]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/epuletvillamossagi-epitesvezeto-2687697905.html É pü letvillamossá gi é pí té svezető pozí ció nyitott nemzetkö zileg elismert, lakó é pü letek, bevá sá rló kö zpontok é s irodahá zak fejleszté sé vel foglalkozó partnerü nk csapatá ban Budapesten.
A kö vetkező feladatokban szá mí tanak a leendő É pü letvillamossá gi é pí té svezetőre:
- Projektek é pü letvillamossá gi oldalá nak lebonyolí tá sa a műszaki á tvé telig
- Alvá llalkozó k helyszí ni irá nyí tá sa, minősé gi ellenőrzé se
- Helyszí ni bejá rá sokon való ré szvé tel
- Ü temtervek elké szí té se é s betartatá sa
- Munkaterü let biztonsá gos megszervezé se
- Kö rnyezet- é s munkavé delmi szabá lyozá sok betartatá sa
Mire van szü ksé ge a sikerhez:
- Szakirá nyú technikusi vagy felsőfokú műszaki vé gzettsé g (villamosmé rnö k)
- Relevá ns szakmai tapasztalat magasé pí té si projektek villamos oldalá nak megvaló sí tá sá ban (minimum 3 é v)
- Tá rsashá zak, irodahá zak é s bevá sá rló kö zpontok elektromos kivitelezé se irá nti é rdeklődé s
Mire szá mí that partnerü nktől:
- Nagyszabá sú ingatlanfejleszté si projekteken való ré szvé tel
- Nemzetkö zi munkakö rnyezet
- Hosszú tá vú munkavé gzé s, karrierlehetősé g
- Versenyké pes juttatá si csomag (kiemelkedő alapbé r, bó nusz, cafeteria)
Mit kell tennie most:
Amennyiben é rdekesnek talá lta a lehetősé get, kattintson a 'Jelentkezem' gombra é s kü ldje el nekü nk frissí tett ö né letrajzá t.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/epuletvillamossagi-epitesvezeto-2687697905.html
<![CDATA[Gáz- és vízsszerelő - Ausztria Wiener Neustadt, Linz]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/gaz-es-vizsszerelo-ausztria-wiener-neustadt-linz-2687697785.html Munkakezdés ideje: azonnal
Kiemelt osztrák partnerünknek keresünk hosszútávra  gáz és vízszerelőt   
Az Ön feladata: elsősorban gáz- és olajfűtés bekötése
másodsorban vízszerelői feladatok
Amit Öntől várunk:       kommunikációs szintű német nyelvtudásszakmai tapasztalat  gáz és vízvezetékszerelő végzettségsaját autó (bejáráshoz)  
Amit nyújtunk: hosszútávú munkalehetőségosztrák munkaszerződés (azaz osztrák biztosítás, bejelentés)fizetés: net 2000 Euró/hó + osztrák partner által biztosított szállásmunkadíj, közvetítői díj nélküli szolgáltatásnyújtásnémet nyelvű pályázati profil elkészítése (amennyiben a munkafeltételeknek megfelel a jelentkező)

Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/gaz-es-vizsszerelo-ausztria-wiener-neustadt-linz-2687697785.html
<![CDATA[Festő - Németország, Stuttgart]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/festo-nemetorszag-stuttgart-2687697743.html Amit Öntől várunk: Kommunikációképes német nyelvtudásHasonló területen szerzett munkatapasztalatSzakmai végzettség (nemszükséges)B kategóriás vezetői engedély, saját személygépkocsi munkába járáshoz
Amit nyújtunk: Német munkaszerződés (azaz német biztosítás, bejelentés)Hosszútávú munkalehetőség   
Fizetés:   Festői végzettség nélkül: br. 10, 60 euró / óra + nettó 40 euró kiegészítő pénz (Auslöse) / munkanap + német partner által biztosított szállásFizetés: Festői végzettséggel: br. 13, 10 euró / óra +  nettó 30 euró kiegészítő pénz (Auslöse) / munkanap + német partner által biztosított szállásMunkadíj, közvetítői díj nélküli szolgáltatásnyújtásNémet nyelvű pályázati profil elkészítése (amennyiben a munkafeltételeknek megfelel a jelentkező)    Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak?
Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű  szakmai önéletrajzával
honlapunkon keresztül vagy E-mailben aMUNKA@ SILVERHAND. HU címre! Nincs munkadíjunk! Nincsenek
rejtett költségek!

Telefonszám: + 36 70 883 53 22

Jelentkezzen még ma weboldalunkon különféle pozíciókra!

 
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/festo-nemetorszag-stuttgart-2687697743.html
<![CDATA[Asztalos munka - Ausztria, Linz]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/asztalos-munka-ausztria-linz-2687694902.html Munkakezdés: azonnal
Kiemelt osztrák partnerünkhöz keresünk hosszútávra Ausztriába  asztalosokat
Az Ön feladatai: önálló és csapatban történő munkavégzésbútorgyártásbútorszerelés
Amit Öntől várunk: erős kommunikációs szintű német nyelvtudásasztalos végzettség előnyszakmai tapasztalat szükségessaját autó bejáráshozönálló munkavégzés  
Amit nyújtunk: hosszútávú munkalehetőségosztrák munkaszerződés (biztosítás, bejelentés)fizetés: bruttó 13, 84 euró / óra (szakembereknek) +  net 15 euró/munkanap szállásdíj + net 26, 40 euró kiegészítőpénz/munkanap
szálláskeresésben segít az osztrák munkaadótúlórázási lehetőségnémet nyelvű pályázati profil elkészítése, amennyiben megfelel a munkavállaló a munka feltételeknekmunkadíj, közvetítői díj nélküli közvetítői szolgáltatás

Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/asztalos-munka-ausztria-linz-2687694902.html
<![CDATA[WIG hegesztő - Nürnberg és Frankfurt]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/wig-hegeszto-nurnberg-es-frankfurt-2697304982.html Munkavégzés helye: Németország, Nürnberg és Frankfurt
Munkakezdés ideje: azonnal
Jelenleg egy kiemelt német partnerünknek keresünk hosszútávra WIG hegesztőket   
Az Ön feladata: Fekete csövek hegesztése 
Amit Öntől várunk:    
szakmai tapasztalatönálló munkavégzéskommunikációs szintű német nyelvtudás 
kommunikációs készség, csapatmunka, elszántság   saját autó munkába járáshoz  
Amit nyújtunk: hosszútávú munkalehetőségnémet munkaszerződés (biztosítás, bejelentés)fizetés: br 14 - 16 euró / óra + nettó 11 - 40 euróig terjedő napi pénz/munkanap  német munkálattó által szervezett és fizetett szállásfizetett szabadságnémet nyelvű pályázati anyag elkészítése, amennyiben a jelentkező megfelel a munka feltételeknekmunkadíj, közvetítői díj nélküli közvetítési szolgáltatásÚgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/wig-hegeszto-nurnberg-es-frankfurt-2697304982.html
<![CDATA[Építkezésen segédmunkás - Németország, Nähe von Bayreuth]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/epitkezesen-segedmunkas-nemetorszag-n-he-von-bayreuth-2687690234.html Jelenleg egy kiemelt partnerünknek keresünk hosszútávra, Németországbaépítőipari segédmunkatársat
Az Ön feladata: -            Elsősorban falazás, padlólapok lerakása, vakolás, festés segítése
Amit Öntől várunk: -            Kommunikációs szintű német nyelvtudás-            Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat-            Saját személygépkocsi munkába járáshoz
Amit nyújtunk: -            Német munkaszerződés (biztosítás, bejelentés)-            Fizetés: nettó 2200 euró/hó (órabér + kiegészítő pénz)-            Szervezett szállás (ennek ára a bérből kerül levonásra, kb. 400-500 euró/hó)Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával honlapunkon keresztül vagy E-mailben aMUNKA@ SILVERHAND. HU címre!
Telefonszám: + 36 70 883 53 22

Jelentkezzen még ma weboldalunkon különféle pozíciókra!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/epitkezesen-segedmunkas-nemetorszag-n-he-von-bayreuth-2687690234.html
<![CDATA[Műszaki előkészítő mérnök - Elektromos]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/muszaki-elokeszito-mernok-elektromos-2687697911.html É pü letvillamossá gi műszaki előké szí tő mé rnö k pozí ció nyitott nemzetkö zileg elismert, lakó é pü letek, bevá sá rló kö zpontok é s irodahá zak fejleszté sé vel foglalkozó partnerü nk csapatá ban Budapesten.
A kö vetkező feladatokban szá mí tanak a leendő É pü letvillamossá gi műszaki előké szí tő mé rnö kre:
- É pü letvillamossá gi kivitelezé shez kapcsoló dó á rajá nlatok elké szí té se
- Szerződé si folyamatok műszaki tá mogatá sa
- Szaká gi kiviteli tervek é rtelmezé se
- Alvá llalkozó i é s beszá llí tó i tenderek előké szí té se é s lebonyolí tá sa
- Kö ltsé gveté si kií rá sok tartalmi é s mennyisé gi ellenőrzé se
- Kapcsolattartá s a szakható sá gokkal, a kö zü zemi szolgá ltató kkal é s az elektromos projektmenedzserrel
Mire van szü ksé ge a sikerhez:
- Szakirá nyos technikusi vagy felsőfokú vé gzettsé g (villamosmé rnö k)
- Relevá ns szakmai tapasztalat műszaki előké szí té sben é pü letvillamossá gi oldalon (minimum 2 é v)
- Irodafejleszté sek irá nti é rdeklődé s
Mire szá mí that partnerü nktől:
- Nagyszabá sú iroda projekteken való ré szvé tel
- Hosszú tá vú munkavé gzé s, karrierlehetősé g
- Nemzetkö zi munkakö rnyezet
- Versenyké pes juttatá si csomag (kiemelkedő alapbé r, cafeteria, bó nusz)
Mit kell tennie most:
Amennyiben é rdekesnek talá lta a lehetősé get, kattintson a "Jelentkezem" gombra é s kü ldje el nekü nk frissí tett ö né letrajzá t.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/muszaki-elokeszito-mernok-elektromos-2687697911.html
<![CDATA[Kőművest keresek azonnali kezdéssel]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 1 200 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/komuvest-keresek-azonnali-kezdessel-2707806059.html Csak önállóan dolgozni tudó, gyakorlatias kőműves jelentkezését várom. Fizetés megbeszélés tárgya 1vagy2 hetente. Munka idő 7-17ig
1100. -1300. -/óra
Kőművest keresek azonnali kezdéssel
Jelenlegi ára: 1 200 Ft
Az aukció vége: 2019-03-10 17:06 ]]>
Sun, 10 Mar 2019 17:06:27 +0100 http://www.vatera.hu/komuvest-keresek-azonnali-kezdessel-2707806059.html
<![CDATA[Építésvezető]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/epitesvezeto-2692140275.html A kö vetkező feladatokban szá mí tanak a leendő é pí té svezetőre:
- Kivitelezé si munká latok teljeskö rű helyszí ni koordiná lá sa, alkalmazottak munká já nak irá nyí tá sa
- Alvá llalkozó k munká já nak ellenőrzé se
- É pí té si napló napraké sz vezeté se
- Ü temtervek ké szí té se, hatá ridők betartá sa é s betartatá sa
- Munkafolyamatok szervezé se é s ö sszehangolá sa, folyamatos munkavé gzé s felté teleinek biztosí tá sa
Ami szü ksé ges a sikerhez:
- Felsőfokú szakmai vé gzettsé g 
- 3-5 é v tapasztalat szerkezeté pí té sben 
- Folyé kony angol nyelvtudá s
- Kommunikatí v, magabiztos szemé lyisé g
- B kategó riá s jogosí tvá ny
- Felelős műszaki vezetői jogosultsá g (FMV) 
Mire szá mí that partnerü nktől:
- Tö bb milliá rd forint projekt é rté kű beruhá zá s lebonyolí tá sa
- Versenyké pes juttatá si csomag
- Fiatalos csapatban való munkavé gzé s
- Nemzetkö zileg elismert ingatlanfejlesztő beruhá zá sá ban való ré szvé tel
Mit kell tennie most:
Amennyiben é rdekesnek talá lta a lehetősé get, kattintson a "Jelentkezem" gombra é s kü ldje el nekü nk frissí tett ö né letrajzá t.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/epitesvezeto-2692140275.html
<![CDATA[Fűtésszerelő - Németország, Augsburg]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/futesszerelo-nemetorszag-augsburg-2687695850.html Az Ön feladata: fűtésrendszer beszerelésecsövek kiépítése   Amit Öntől várunk:       erős kommunikációképes német nyelvtudás  szakmai tapasztalat  előny: szakirányú végzettségsaját autó (bejáráshoz) 
Amit nyújtunk: német munkaszerződés (azaz német bejelentés, biztosítás) fizetés: bruttó 11, 00 euró / óra + nettó 24 euró / munkanap Auslöse (kiegészítő pénz)szállás a munkáltató által ingyenesen biztosított 2 ágyas szobákbannémet nyelvű pályázati anyag készítése, amennyiben a jelentkező megfelel a munka feltételeknekmunkadíj, közvetítői díj nélküli közvetítő szolgáltatás

Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/futesszerelo-nemetorszag-augsburg-2687695850.html
<![CDATA[Épületek és építmények csoportvezető]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/epuletek-es-epitmenyek-csoportvezeto-2687693249.html Feladatok:
szá mos kö zepes mé retű projekt teljes kö rű vezeté se
Karbantartá s, ü zemelteté s: é ves karbantartá si terv ö sszeá llí tá sa, a karbantartá sok haté konysá gá nak é rté kelé se
Kiemelt projektek tá mogatá sa: koncepció előké szí té se, tervek vé lemé nyezé se, á tvé teli eljá rá sok, stb.
burkolt felü letek (pl.: forgalmi előterek, futó pá lyá k, szerví zutak) zö ld terü letek, tö bb mint 250 aktí v é pü let (kö ztü k a Terminá l, hangá rok, irodá k) ü zemelteté se
6 fős csapat vezeté se, tá mogatá sa (főké nt é pí té sz- é s é pí tőmé rnö kö k)
  Elvá rá sok:
É pí té sz- vagy é pí tőmé rnö k vé gzettsé g
szé leskö rű tapasztalat magas é s / vagy mé lyé pí té s terü leté n, vagy ú té pí té sben
É pí té si szerződé sek kezelé sé ben szerzett gyakorlat
karbantará si mó dszerek ismerete
5 é v hasonló terü leten eltö ltö tt tapasztalat
vezetői ké szsé g
Aktí v, tá rgyaló ké pes angol nyelvtudá s
Autocad é s MS Project ismerete
é pü letü zemelteté sben szerzett gyakorlat előny
Vá ros- vagy repü lőté rtervezé si tapasztalat előny

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/epuletek-es-epitmenyek-csoportvezeto-2687693249.html
<![CDATA[Kőműves állás - Dél-Németország]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/komuves-allas-del-nemetorszag-2687695853.html Jelenleg egy kiemelt partnerünknek keresünk hosszútávra Németországba  kőműveseket
Az Ön feladatai: Kőműves munkák elvégzése építkezéseken
Amit Öntől várunk: kommunikációs szintű német nyelvtudásmunkatapasztalat kőműveskéntelőny: kőműves végzettség
saját autó bejáráshozönálló munkavégzés     Amit nyújtunk: hosszútávú munkalehetőség német munkaszerződés (biztosítás, bejelentés)fizetés: bruttó 11, 30 euró / óra (tapasztalattól függően lehet magasabb) + nettó 35 euró / munkanap Auslöse (kiegészítő pénz)szállás biztosított (munkavállaló fizeti utólag: jelenleg 16-22 euró / nap, később havonta fizetendő olcsóbb szállás lehetősége)német nyelvű pályázati anyag elkészítése, amennyiben a jelentkező megfelel a munka feltételeknekmunkadíj, közvetítői díj nélküli közvetítői szolgáltatás

Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/komuves-allas-del-nemetorszag-2687695853.html
<![CDATA[Tapasztalt elektromos tervező mérnök]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/tapasztalt-elektromos-tervezo-mernok-2690284616.html Tapasztalt elektromos tervező mé rnö k pozí ció nyitott piacvezető, mé rnö ki szolgá ltatá sokat nyú jtó (tervezé s, projektmenedzsment) partnerü nk csapatá ba Budapestre. A cé g irodahá zak, luxus lakó é pü letek é s ipari csarnokok elektromos tervezé sé vel foglalkozik kü lfö ldi megrendelők ré szé re.
A kö vetkező feladatokban szá mí tanak a leendő Tapasztalt elektromos tervező mé rnö kre:
- Beosztott mé rnö kö k é s műszaki rajzoló k szakmai tá mogatá sa
- Magasé pí té si projektek ö ná lló villamos tervezé se
- Kü lfö ldi projekteken való ré szvé tel
- Kapcsolattartá s a tá rstervezőkkel
- Tervező szaká gak koordiná lá sa
Mire van szü ksé ge a sikerhez:
- Felsőfokú műszaki vé gzettsé g (villamosmé rnö k)
- Relevá ns szakmai tapasztalat é pü letvillamossá gi tervezé sben (minimum 5 é v)
- Kommuniká ció ké pes angol é s/vagy né met nyelvtudá s
- AutoCad program ismerete
- Tervezői jogosultsá g (V)
Mire szá mí that partnerü nktől:
- Nyugodt, harmonikus lé gkö r
- Csalá dias cé gkultú ra
- Intenzí v nyelvi kurzusokon való ré szvé tel
- Vá ltozatos szakmai ké pzé seken való ré szvé tel
- Iskolá zá si tá mogatá s pé nzben é s időben
- Hosszú tá vú karrierlehetősé g
- Versenyké pes juttatá si csomag (kiemelkedő alapbé r, cé ges autó / utazá si tá mogatá s, bó nusz, munkaeszkö zö k)
- AllYouCanMove kedvezmé ny
- Hangulatos csapaté pí tő tré ningek
- Ní vó s projektek ö ná lló tervezé se
- Előlé pé si lehetősé g: vezető tervezővé
- Rugalmas munkaidő
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-21 23:59 ]]>
Mon, 21 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/tapasztalt-elektromos-tervezo-mernok-2690284616.html
<![CDATA[Asztalos - Németország, Kirchheim in Schwaben]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/asztalos-nemetorszag-kirchheim-in-schwaben-2687684255.html Amit Öntől várunk: Kommunikációs szintű német nyelvtudásHasonló munkakörben szerzett tapasztalatSaját autó munkába járáshoz (a 2 főből az egyiknek)
Amit nyújtunk: Német munkaszerződés (azaz német biztosítás, bejelentés)Hosszútávú munkalehetőségFizetés: br. 12 euró / óra + nettó 24 euró kiegészítő pénz (Auslöse) / munkanap + német partner által biztosított szállásTúlórázási lehetőségMunkadíj, közvetítői díj nélküli szolgáltatásnyújtásNémet nyelvű pályázati profil elkészítése (amennyiben a munkafeltételeknek megfelel a jelentkező)    Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak?
Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű  szakmai önéletrajzával
honlapunkon keresztül vagy E-mailben aMUNKA@ SILVERHAND. HU címre!Nincs munkadíjunk! Nincsenek
rejtett költségek!

Telefonszám: + 36 70 883 53 22

Jelentkezzen még ma weboldalunkon különféle pozíciókra!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/asztalos-nemetorszag-kirchheim-in-schwaben-2687684255.html
<![CDATA[Építésvezető (mélyépítés)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/epitesvezeto-melyepites-2687686055.html @media only screen and (max-width: 640px) {
. pbs_international_template . title_pbs {
padding-left: 0px;
text-align: center;
}
. pbs_international_template . description_pbs {
padding-left: 0px;
padding-right: 0px;
}
}
. PbsCvoContainer div. half {
font-size: 8px;
line-height: 100%;
}
. PbsCvoContainer . TCell {
line-height: 18px;
padding: 4px 5px;
text-align: left;
}
. PbsCvoContainer . TTable . PbsFieldTitle {
font-weight: bold;
}
. PbsCvoContainer . TTable . PbsFieldTitle br {
display: none;
}
. PbsCvoContainer . TTable . PbsVerticalSeparator {
display: none;
}
. PbsCvoContainer . TTable . half: first-child {
height: 3px;
}
@media only screen and (min-width: 641px) {
. PbsCvoContainer . TTable {
display: table;
}
. PbsCvoContainer . TRow {
display: table-row;
}
. PbsCvoContainer . TCell {
display: table-cell;
padding: 9px 10px;
font-size: 14px;
}
. PbsCvoContainer . TTable . PbsFieldTitle {
min-width: 200px;
text-align: left;
font-weight: normal;
}
. PbsCvoContainer . TTable . PbsFieldTitle br {
display: inline;
}
. PbsCvoContainer . TTable . PbsVerticalSeparator {
display: table-cell;
width: 30px;
}
. PbsCvoContainer . TTable . PbsFieldContent {
font-weight: bold;
}
. PbsCvoContainer . TTable . half: first-child {
height: 100%;
}
}
Megye:
 
Pest megye
A pozíció leírása:
 
Megbízónk építésvezető (mélyépítés) feladatkörbe keres munkatársat hosszú távú munkakapcsolatra.
Feladatkör, felelősségek:
 
Megbízónk építésvezető (mélyépítés) feladatkörbe keres munkatársat hosszú távú munkakapcsolatra. - A leendő munkatárs (főként) vidéki és budapesti építkezéseken, ahelyszínen vezeti abrigádokat; amunkák szervezése, összehangolása, irányítása, ellenőrzése afeladata. - Alvállalkozók irányítása, azépítkezésen tevékenységet végzők napi koordinálása. - Elvégzendő munkák kijelölése afizikai dolgozóknak, annak ellenőrzése és számon kérése.
A munkakör betöltéséhez
szükséges tapasztalat,
végzettség:
 
A munkakör betöltéséhez technikus vagy építőmérnöki végzettség feltétel - FMV jogosultság előnyt jelent. - A feladatkör megszerzésének feltétele abetöltő személy műszaki jogosultsága, amelyet annak hiánya esetén amegbízónál tud megszerezni. - Mélyépítés területén szerzett, legalább 2-3éves szakmai tapasztalat. - Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek. - Agilis munkavégzés, jó fellépés, önálló döntéshozatal, jó problémamegoldó képesség, precizitás, konfliktuskezelő készség, csapatszellem előnyt jelent. - Következetes, határozott, de kooperatív jelentkezőt várnak. - „ B” kategóriás jogosítvány, mobilitás
Nyelvtudás:
 
A megbízó cég profilja:
 
Megbízónk egy 1990-ben alakult magyar tulajdonú vállalkozás, amely napjainkra amagyarországi mélyépítés meghatározó szereplőjévé fejlődött. Partnereiknek aközműépítés, környezetvédelem, speciális mélyépítés, földmunkák és azútépítés területén komplex megoldásokat nyújt.
Egyéb:
 
Jelentkezésével Ön hozzájárul azönéletrajzában szereplő adatok kezeléséhez, adatbázisba történő felvételéhez, ill. megfelelő állásajánlat esetén előzetes egyeztetés alapján megbízónknak való továbbításához. Amennyiben még nem tekintette meg, kérjük, olvassa el részletesen adatvédelmi tájékoztatónkat azalábbi linken: http: //www. pbs-job. hu/? pagetype=data_protection&menu_block=for_employees Jelentkezésével Ön tudomásul veszi azadatvédelemre vonatkozó tájékoztatást.

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/epitesvezeto-melyepites-2687686055.html
<![CDATA[Festő munka - Németország, Bodensee régió]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/festo-munka-nemetorszag-bodensee-regio-2687691596.html Német partnerünknek keresünk hosszú távra Németországba  festőt 
Az Ön feladata: festés, mázolástapétázás  
Elvárások: kommunikációs szintű német nyelvtudás (vagy erős alap)szakmai tapasztalatszobafestő végzettségsaját autó (bejáráshoz)önálló munkavégzés
Amit nyújtunk: hosszútávú munkalehetőségnémet munkaszerződés (biztosítás, bejelentés)fizetés: nettó 1400-1600 eurónémet munkáltató által biztosított szállás, ami fizetettnémet nyelvű pályázati profil elkészítése, amennyiben a jelentkező megfelel a munka feltételeknekmunkadíj, közvetítői díj nélküli közvetítői szolgáltatás

Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/festo-munka-nemetorszag-bodensee-regio-2687691596.html
<![CDATA[Szobafestő, mázoló - Németország, Nürnberg]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/szobafesto-mazolo-nemetorszag-nurnberg-2687694464.html Munkakezdés: azonnal
  Német partnerünknek keresünk hosszú távra Németországba  festőket, mázolókat
Az Ön feladata: általános festési, mázolási feladatok elvégzése építkezésen
tapétázás
Amit Öntől várunk: kommunikációs szintű német nyelvtudásszakmai tapasztalatszobafestő végzettségsaját autó (bejáráshoz)önálló munkavégzés
Amit nyújtunk: hosszútávú munkalehetőségnémet munkaszerződés (azaz német biztosítás, bejelentés)fizetés: bruttó 11, 00 euró / óra + nettó 35 euró / munkanap Auslöse (kiegészítő pénz) + német partner által biztosított szállás (díja kb 300-400 euró/hó)munkadíj, közvetítői díj nélküli szolgáltatásnyújtásnémet nyelvű pályázati profil elkészítése (amennyiben a munkafeltételeknek megfelel a jelentkező)

Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/szobafesto-mazolo-nemetorszag-nurnberg-2687694464.html
<![CDATA[Építőmérnök]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/epitomernok-2711293775.html É pí tőmé rnö k pozí ció nyitott kö zé pü letek, ipari-, lakó - é s iroda ingatlanok tervezé sé vel é s 3D technoló giá k fejleszté sé vel foglalkozó, budapesti partnerü nkné l.  
Az Ö n ú j pozí ció ja
A kö vetkező feladatokban szá mí tanak a leendő É pí tőmé rnö k munkatá rsra:  
2D é s 3D dokumentá ció k elké szí té se
Acé lszerkezetek BIM tervezé se
3D-s technoló giá k kutatá sa é s fejleszté se
Kapcsolattartá s a szaká gi tervezőkkel (é pí té sz, gé pé sz, tá rstervezők, stb. )
Mire van szü ksé ge a sikerhez?
Folyamatban lé vő vagy befejezett felsőfokú tanulmá nyok (é pí tőmé rnö k)
ArciCad program magabiztos ismerete
Pontos, precí z munkavé gzé s
Legalá bb kö zé pfokú angol nyelvtudá s
Mire szá mí that partnerü nktől?  
Fiatalos, kö zvetlen munkakö rnyezet
Profi munkaeszkö zö k
Bará tsá gos lé gkö rben ö sszetartó csapat
Ingyenes nyelvtanfolyamokon való ré szvé tel
Kü lfö ldi projektekbe való bekapcsoló dá s
Mit kell tennie most?  
Amennyiben é rdekesnek talá lta a lehetősé get, kattintson a 'jelentkezem' gombra é s kü ldje el nekü nk frissí tett ö né letrajzá t.  

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/epitomernok-2711293775.html
<![CDATA[Bevásárlóközpont Igazgató]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/bevasarlokozpont-igazgato-2699918144.html Bérlőmenedzsment
- Bérbeadási koncepció kidolgozása / végrehajtása, bérlő akvizíció, döntés előkészítés, szerződések előkészítése
- Bérlői észrevételek kezelése
- Riportok, nyilvántartások vezetése, stb.
Pénzügyi létesítménygazdálkodás
- Éves capex, opex, marex budgetek és üzleti terv előkészítése, kidolgozása
- Kintlevőség kezelés
- Adatszolgáltatások
- Költség optimalizálás, stb.
Marketing menedzsment feladatokat felügyel és figyelemmel kísér
- Vásárlói lojalitás és image növelés
- Sajtókapcsolatok, kampányok, események
- Bérlői kapcsolatok, stb.
Műszaki menedzsment feladatokat felügyel és figyelemmel kísér
- Műszaki üzemeltetés ellátására bevont Szolgáltatók szerződés szerinti feladatai ellátásának felügyelete
- Fejlesztési javaslatok, stb.
- Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
- Élő kiskereskedelmi kapcsolatrendszer
- Magabiztos, folyékony angol nyelvtudás
- Kiemelkedő kommunikációs készség
- Nyitott, közvetlen személyiség
- Minőségi, professzionális munkavégzés
- Felsőfokú végzettség
- Versenyképes juttatási csomag
- Szakmai perspektíva
- Professzionális csapat, munkakörülmények
- Folyamatos fejlesztések
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/bevasarlokozpont-igazgato-2699918144.html
<![CDATA[Asztalos - Németország, Kirchheim in Schwaben]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/asztalos-nemetorszag-kirchheim-in-schwaben-2687684258.html Amit Öntől várunk: Kommunikációs szintű német nyelvtudásHasonló munkakörben szerzett tapasztalatSaját autó munkába járáshoz (a 2 főből az egyiknek)
Amit nyújtunk: Német munkaszerződés (azaz német biztosítás, bejelentés)Hosszútávú munkalehetőségFizetés: br. 12 euró / óra + nettó 24 euró kiegészítő pénz (Auslöse) / munkanap + német partner által biztosított szállásTúlórázási lehetőségMunkadíj, közvetítői díj nélküli szolgáltatásnyújtásNémet nyelvű pályázati profil elkészítése (amennyiben a munkafeltételeknek megfelel a jelentkező)    Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak?
Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű  szakmai önéletrajzával
honlapunkon keresztül vagy E-mailben aMUNKA@ SILVERHAND. HU címre!Nincs munkadíjunk! Nincsenek
rejtett költségek!

Telefonszám: + 36 70 883 53 22

Jelentkezzen még ma weboldalunkon különféle pozíciókra!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/asztalos-nemetorszag-kirchheim-in-schwaben-2687684258.html
<![CDATA[Festő - Németország, Stuttgart]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/festo-nemetorszag-stuttgart-2687697749.html Amit Öntől várunk: Kommunikációképes német nyelvtudásHasonló területen szerzett munkatapasztalatSzakmai végzettség (nemszükséges)B kategóriás vezetői engedély, saját személygépkocsi munkába járáshoz
Amit nyújtunk: Német munkaszerződés (azaz német biztosítás, bejelentés)Hosszútávú munkalehetőség    Fizetés. Festői végzettség nélkül: br. 10, 60 euró / óra + nettó 40 euró kiegészítő pénz (Auslöse) / munkanap + német partner által biztosított szállásFizetés: Festői végzettséggel: br. 13, 10 euró / óra +  nettó 30 euró kiegészítő pénz (Auslöse) / munkanap + német partner által biztosított szállásMunkadíj, közvetítői díj nélküli szolgáltatásnyújtásNémet nyelvű pályázati profil elkészítése (amennyiben a munkafeltételeknek megfelel a jelentkező)    Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak?
Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű  szakmai önéletrajzával
honlapunkon keresztül vagy E-mailben aMUNKA@ SILVERHAND. HU címre! Nincs munkadíjunk! Nincsenek
rejtett költségek!

Telefonszám: + 36 70 883 53 22

Jelentkezzen még ma weboldalunkon különféle pozíciókra!

 
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/festo-nemetorszag-stuttgart-2687697749.html
<![CDATA[Használt cserép és fagerenda - bontható és elvihető ingyen]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/hasznalt-cserep-es-fagerenda-bonthato-es-elviheto-ingyen-2675536286.html Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-03-14 12:46 ]]>
Thu, 14 Mar 2019 12:46:52 +0100 http://www.vatera.hu/hasznalt-cserep-es-fagerenda-bonthato-es-elviheto-ingyen-2675536286.html
<![CDATA[Villanyszerelő állás]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/villanyszerelo-allas-2697773030.html Villanyszerelő állás
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-09 19:35 ]]>
Sat, 09 Feb 2019 19:35:52 +0100 http://www.vatera.hu/villanyszerelo-allas-2697773030.html
<![CDATA[Project Manager]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/project-manager-2692140293.html - Alvá llalkozó k é s beszá llí tó k tenderezteté se
- Kivitelezé si munká latok koordiná lá sa
- É pí té si napló vezeté se
- Tá rgyalá sokon való ré szvé tel
- Alvá llalkozó k irá nyí tá sa
- A projekt megfelelő minősé gben é s kö ltsé gen belü li megvaló sulá sá nak biztosí tá sa
- Szerződé sek kezelé se
Amire a sikerhez szü ksé ge van:
 
- Műszaki vé gzettsé g
- Legalá bb 3-5 é v tapasztalat a projektmenedzsment terü leté n
- Folyé kony angol nyelvtudá s
- Jó kommuniká ció s ké szsé gek
- Felelős műszaki vezetői jogosultsá g
Amit a cé g nyú jt Ö nnek:
- Biztos há tté r
- Szakmai fejlődé s lehetősé ge
- Versenyké pes fizeté s é s juttatá si csomag
- Kellemes munkahelyi kö rnyezet
Amennyiben é rdekesnek talá lta a lehetősé get, kattintson a ,, Jelentkezem" gombra é s kü ldje el nekü nk frissí tett ö né letrajzá t.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/project-manager-2692140293.html
<![CDATA[Kőműves]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/komuves-2682456215.html Klinkerezésben jártas kőműveseket keresünk lakóházak és egyéb épületek kivitelezéséhez. A munkát önállóan is tudni kell elvégezni.
Elvárások
• Középfokú szakmai végzettség
• VCA bizonyítvány
• Jogosítvány, saját gépjármű
• Külföldi munkatapasztalat
• Angol, német vagy holland nyelv alapfokú ismerete
Egyéb juttatások
szállás, biztosítás, útiköltség munka és szállás között
További információ
Angol vagy német nyelvű önéletrajzát kérem az alábbi e-mailcímre küldje:
rlanczos@techvisie. nl. Érdeklődni munkanapokon 9. 00-17. 00 óra között lehet a +31 570 664 309-es telefonszámon.
Idegen nyelv (angol, német, esetleg holland) ismerete kötelező!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/komuves-2682456215.html
<![CDATA[Toronydaru - Ausztria, Wieselburg, Traun, Hörsching]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/toronydaru-ausztria-wieselburg-traun-horsching-2693838737.html   Osztrák partnerünknek keresünk Ausztriába építkezésekre toronydaru kezelőket 
Az Ön feladatai: Alsó vagy felső fülkés toronydaru kezelése, anyagmozgatás építkezéseken  
Amit Öntől várunk: kommunikációs szintű német nyelvtudás munkatapasztalat toronydaru kezelésben 3-5 évdarukezelői engedély
önálló munkavégzés  
Amit nyújtunk: hosszútávú munkalehetőség osztrák munkaszerződés (biztosítás, bejelentés) fizetés br 14, 19 euró/óra + napi pénz (Auslöse)szálláskeresésben a munkáltató segítséget nyújt (szállás díja kb 15 euro/éj)szabadságnémet nyelvű pályázati anyag elkészítése (amennyiben a jelentkező megfelel a munkafeltételeknek)ingyenes közvetítői szolgáltatás, nincs munkadíjunk, nincs közvetítői díjunk
Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal osztrák partnerünknél?  
Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű  szakmai önéletrajzával honlapunkon keresztül vagy E-mailben aMUNKA@ SILVERHAND. HU  címre!  
Telefonszámunk: + 36 70 883 53 22
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/toronydaru-ausztria-wieselburg-traun-horsching-2693838737.html
<![CDATA[Zsaluzóács - Innsbruck, Linz, Korneuburg, Traun - Ausztria]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/zsaluzoacs-innsbruck-linz-korneuburg-traun-ausztria-2693838734.html Kiemelt osztrák partnerünkhöz keresünk Ausztriába zsaluzóácsokat
Az Ön feladatai tapasztalattól és pozíciótól függően: Építkezéseken ács munkálatokZsaluzásÚj építkezések, felújítások
Amit Öntől várunk: kommunikációs szintű német nyelvtudás iskolai végzettség ácsként szakmai tapasztalat saját autó (bejáráshoz) önálló munkavégzés
Amit nyújtunk: hosszútávú munkalehetőség osztrák munkaszerződés (biztosítás, bejelentés)fizetés szakembernek: bruttó 13, 56 euró + pótlékok
szállást az osztrák munkaadó cég szervezi (+ napi 15 euró szállás támogatás)túlórázási lehetőség fizetett szabadságnémet nyelvű pályázati anyag elkészítése, amennyiben a jelentkező megfelel a munka feltételeknekmunkadíj, közvetítői díj nélküli közvetítői szolgáltatásÚgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal? Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával honlapunkon keresztül vagy E-mailben a MUNKA@ SILVERHAND. HU címre!
Telefonszám: + 36 70 883 53 22 Jelentkezzen még ma weboldalunkon különféle pozíciókra!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/zsaluzoacs-innsbruck-linz-korneuburg-traun-ausztria-2693838734.html
<![CDATA[MIG/MAG Welder - stainless and acid-proof steel]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/mig-mag-welder-stainless-and-acid-proof-steel-2684019518.html ? MIG/MAG welding - stainless and acid-proof steel
? Start: ASAP
? Place: Turku
? Working time: 40hrs. /week (Mo. -Fr. )
? Salary 14€ /hour, cca. 2500€ /month gross
Mesekon Oy Our mechanical workshop is specialized in manufacturing medium and heavy welded steel structures in carbon -, high-strength -, stainless -, duplex - and special steel material qualities for the customers machinery, but we are also offering customized overall solutions including welding - and manufacturing technical consulting.
We are continuously improving our operations to meet the high requirements of our customers and together with our customers we are developing product design and suitability for manufacturing.
A highly professional staff is an important part of our quality requirements. Our welding coordinator has an IWE certification and supervisors are IWS certified. In addition all our welders are certified according to SFS-EN 9606-1. In our production we have welding procedures according to EN-, ASME- and NORSOK-standards.
Elvárások
? Previous experience in welding:
- stainless and acid-proof steel
- offshore, welding of large elements
? Needed certificates:
- Valid MIG/mag certificate, material group 7, 8
? Language and other skills:
- English language: A2 - communicative
- Literacy of technical drawings (abbility to read)
- Accuracy and diligence to require working assingments
- Self motivated to work, creativity, responsibility
Egyéb juttatások
? Finnish employment contract
? Work in a stable company
? 6, 3% bonus according to law
? Extra income: evening 1, 19/hour
? Accommodation provided, payd by employee circa 300 -350 euro/month (accommodation in a block, 1 person / room)
További információ
In case of your interest, please apply here. We will contact you as soon as you will be registered in our system.
SUITABLE ONLY FOR EU CITIZENS/CANDIDATES WITH FINISH PERMANENT RESIDENCE OR WORK PERMIT
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/mig-mag-welder-stainless-and-acid-proof-steel-2684019518.html
<![CDATA[Festőt felveszek]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 130 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/festot-felveszek-2693958668.html Jelenlegi ára: 130 000 Ft
Az aukció vége: 2019-01-29 10:43 ]]>
Tue, 29 Jan 2019 10:43:03 +0100 http://www.vatera.hu/festot-felveszek-2693958668.html
<![CDATA[Kőműves, burkolás, festés, teljes belső felújítás garanciával!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 1 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/komuves-burkolas-festes-teljes-belso-felujitas-garanciaval-2702541059.html Jelenlegi ára: 1 Ft
Az aukció vége: 2019-02-23 08:47 ]]>
Sat, 23 Feb 2019 08:47:35 +0100 http://www.vatera.hu/komuves-burkolas-festes-teljes-belso-felujitas-garanciaval-2702541059.html
<![CDATA[Gipszkartonos munka Hollandiában]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/gipszkartonos-munka-hollandiaban-2681957720.html Várjuk 3-4 fős csoportok jelentkezését gipszkartonozási munkára Hollandiába.
Elvárások:
- minimum 2 év (külföldi) szakmai tapasztalat
- angol vagy német nyelv legalább alapszintű ismerete (legalább egy fő/csoport)
- saját autó
- VCA előny
Amit kínálunk:
- heti nettó € 480-500
- ingyenes szállás internetkapcsolattal és főzési lehetőséggel
- egészségbiztosítást cégünk fizeti
- hosszútávú munkalehetőség
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/gipszkartonos-munka-hollandiaban-2681957720.html
<![CDATA[Festő munka Hollandiában]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/festo-munka-hollandiaban-2690479952.html Hollandiába, Venlo városába keresünk festőket, havi nettó 1800 EUR fizetésért.
Azonnali kezdési lehetőség!
Amit kínálunk:
- kiemelkedő fizetés, juttatásokkal,
- igényes szállás,
- hosszú távú bejelentett munka,
- gyors, személyre szabott ügyintézés.
Elvárások:
- jó angol vagy német nyelvtudás,
- jogosítvány, saját gépjármű előny,
- 2 év tapasztalat,
- szakirányú végzettség.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/festo-munka-hollandiaban-2690479952.html
<![CDATA[Építőipari szakmunkások és segédmunkások jelentkezését várjuk]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 450 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/epitoipari-szakmunkasok-es-segedmunkasok-jelentkezeset-varjuk-2701253606.html Jelenlegi ára: 450 000 Ft
Az aukció vége: 2019-02-19 16:12 ]]>
Tue, 19 Feb 2019 16:12:17 +0100 http://www.vatera.hu/epitoipari-szakmunkasok-es-segedmunkasok-jelentkezeset-varjuk-2701253606.html
<![CDATA[Kőműves munka Hollandiában]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/komuves-munka-hollandiaban-2690480033.html Hollandiába, Eindhoven városába keresünk kőműveseket havi nettó 1800 EUR fizetésért.
Azonnali kezdési lehetőség!
Amit kínálunk:
- kiemelkedő fizetés, juttatásokkal
- igényes szállás
- hosszú távú bejelentett munka
- gyors, személyre szabott ügyintézés
Elvárások:
- jó angol vagy német nyelvtudás
- VCA vizsga
- jogosítvány, saját gépjármű előny
- 2 év tapasztalat
- szakirányú végzettség
Önéletrajzokat az info@kgi. hu e-mail címre várjuk!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/komuves-munka-hollandiaban-2690480033.html
<![CDATA[Zsaluzó ács munka Hollandiában!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/zsaluzo-acs-munka-hollandiaban-2690480036.html Hollandiába, Amsterdam városába keresünk zsaluzó ácsokat, havi nettó 1800 EUR fizetésért.
Azonnali kezdési lehetőség!
Amit kínálunk:
- kiemelkedő fizetés, juttatásokkal
- igényes szállás
- hosszú távú bejelentett munka
- gyors, személyre szabott ügyintézés
Elvárások:
- jó angol vagy német nyelvtudás
- VCA vizsga
- jogosítvány, saját gépjármű előny
- 2 év tapasztalat
- szakirányú végzettség
Önéletrajzokat az info@kgi. hu e-mail címre várjuk!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/zsaluzo-acs-munka-hollandiaban-2690480036.html
<![CDATA[Épületgépész szakági projektmérnök]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/epuletgepesz-szakagi-projektmernok-2701415501.html É pü letgé pé sz szaká gi projektmé rnö k pozí ció nyitott nemzetkö zileg elismert, ipari ingatlanok tervezé sé vel é s kivitelezé sé vel foglalkozó partnerü nk budapesti csapatá ban.
A kö vetkező feladatokban szá mí tanak a leendő Gé pé sz szaká gi projektmé rnö kre:
- Ipari projektek é pü letgé pé sz oldalá nak teljeskö rű megvaló sí tá sa
- Alvá llalkozó k munká já nak irá nyí tá sa
- Tervezőkkel való egyezteté s
- Kapcsolattartá s az é rintettekkel
- Tender folyamatok lebonyolí tá sa
Mire van szü ksé ge a sikerhez:
- Felsőfokú é pü letgé pé sz vé gzettsé g
- Kö zé pfokú angol nyelvtudá s
- Kivitelezé sben szerzett szakmai tapasztalat
- É pü letgé pé sz tervezői tapasztalat előnyt jelent
- Felelős műszaki vezetői jogosultsá g előnyt jelent
- AutoCad szoftver ismerete előnyt jelent
Mit kell tennie most:
Amennyiben é rdekesnek talá lta a lehetősé get, kattintson a ‘ jelentkezem’ gombra é s kü ldje el nekü nk frissí tett ö né letrajzá t.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/epuletgepesz-szakagi-projektmernok-2701415501.html
<![CDATA[Légtechnika szerelő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/legtechnika-szerelo-2681957714.html Szellőző csatornák önálló kiépítése az iparban, illetve magán építkezésen.
Függelékek felszerelése, szellőzőrácsok elhelyezése, szellőzőcsövek felrakása és tűzvédelmi csappantyúk elhelyezése is a feladatok közé tartozik.
Elvárások
- Tapasztalat ebben a szakágban, a munkát önállóan is tudni kell elvégezni.
- Tapasztalat lemezmengmunkálás területén
- VCA bizonyítvány
- Műszaki rajz olvasás
- Jogosítvány, saját gépjármű
- Külföldi munkatapasztalat
Egyéb juttatások
szállás, biztosítás, útiköltség munka és szállás között
További információ
Angol vagy német nyelvű önéletrajzát kérem az alábbi e-mailcímre küldje:
rlanczos@techvisie. nl. Érdeklődni munkanapokon 9. 00-17. 00 óra között lehet a +31 570 676 167-es telefonszámon.
Idegen nyelv (angol, német, esetleg holland) ismerete kötelező!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/legtechnika-szerelo-2681957714.html
<![CDATA[Programozási oktató]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/programozasi-oktato-2716336511.html Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/programozasi-oktato-2716336511.html
<![CDATA[Műszaki előkészítő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/muszaki-elokeszito-2692629686.html • pályázati anyagok összeállítása
• elnyert munkák műszaki feldolgozása, ütemtervek egyeztetése
• helyszíni kooperációkon való részvétel
• beszállítókkal, alvállalkozókkal való kapcsolattartás, versenyeztetés
• beérkezett ajánlatok ellenőrzése, elemzése, döntés előkészítés
• megvalósulási dokumentáció készítése
• általános műszaki adminisztráció, levelezés
Elvárások
• nagy munkabírás
• több projekt egyidejű szervezésében való jártasság
• kimagasló szervező- és kommunikációs készség
• kiemelkedő problémamegoldó képesség
• építőmérnöki- vagy építészmérnöki végzettség
• releváns szakmai tapasztalat előny
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (AutoCAD / ArchiCAD, MS Office, stb. )
• TERC program ismerete előny
• pályakezdők jelentkezését is várjuk
Egyéb juttatások
• stabil munkahely, nívós szervezeti kultúrájú csapat
• vidám munkahelyi légkör
• önálló, változatos feladatok
További információ
Juhász Bianka
bianka. juhasz@randstad. hu

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/muszaki-elokeszito-2692629686.html
<![CDATA[Földmérő mérnök, technikus, geodéta állás]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/foldmero-mernok-technikus-geodeta-allas-2698473611.html Budapesti székhelyű, főleg ipari geodéziával foglalkozó mérnöki iroda földmérő mérnök és technikus munkatársakat keres, szakirányú, felsőfokú vagy min. középfokú végzettséggel teljes munkaidős munkavégzésre.
Feladatok:
- Kitűzési munkák terepen
- Tervezési/megvalósulási térképek mérése
- Irodai feldolgozások
- Földhivatali munkarészek összeállítása, nyilvántartási rendszer vezetése
Elvárások:
- Földmérési tapasztalat
- Egyetemi vagy szakközépiskola végzettség
- Autocad ismerete
- Geodéziai mérőállomás ismerete
- Precizitás, igényes munkavégzés
Előnyök:
- B kategóriás jogosítvány
- Rugalmasság, a munkavégzés helyét illetően (főváros, vidék)
Amit nyújtunk:
- Hosszú távú, biztos munkalehetőség
- Versenyképes jövedelem
- Változatos feladatok
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/foldmero-mernok-technikus-geodeta-allas-2698473611.html
<![CDATA[Építésvezető]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/epitesvezeto-2696208593.html - alvállalkozók munkájának koordinálása
- ütemterv szerint vezeti a kivitelezést
- anyagrendelések időben történő leadása
- minőség-ellenőrzés keretében az épített szerkezetek ellenőrzése
- alvállalkozói és beszállítói teljesítések tételes átvétele
- teljesítés igazolások ellenőrzése, jóváhagyása
- alvállalkozói naplók ellenőrzése, heti bejegyzések készítése
- munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartása, betartatása
- minimum középfokú építőipari végzettség
- kivitelezési munkában való több éves jártasság
- felhasználó szintű számítógépes ismeretek
- pontos, precíz, önálló munkavégzés
- magyar nyelv kommunikációképes ismerete
- versenyképes fizetés, bónusz lehetőség
- céges mobiltelefon
- hosszútávú, biztos munkahely
- teljes munkaidős foglalkoztatás
- magán egészségbiztosítás minden kollégának
- napi meleg ebéd (választható menüből)
- jó hangulatú, kellemes légkör

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/epitesvezeto-2696208593.html
<![CDATA[Nyílászáró beépítő ( Ablak-, ajtóbeépítő ) - Németország]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/nyilaszaro-beepito-ablak-ajtobeepito-nemetorszag-2687694218.html Munkakezdés ideje: azonnal
Több partnerünknek keresünk hosszútávra Németországba  ablak és ajtó beépítőket   
Az Ön feladata: ablakok, ajtók beépítése, cseréje árnyékolástechnikai berendezések beépítése, cseréje
Amit Öntől várunk: kommunikációs szintű német nyelvtudás munkatapasztalat (szakirányban) szakirányú végzettségsaját autó munkába járáshozönálló munkavégzés jó kommunikációs készség, csapatmunka, elszántság  
Amit nyújtunk: hosszútávú munkalehetőség német munkaszerződés (biztosítás, bejelentés) fizetés: br 10, 13 Euró/óra + Auslöse (kiegészítő pénz) net 35 Euró/munkanap  szállás a munkaadó által szervezett (350-450 euró / hó) túlórázási lehetőség fizetett szabadságnémet nyelvű pályázati anyag elkészítése, amennyiben a jelentkező megfelel a munka feltételeknekmunkadíj, közvetítői díj nélküli közvetítői szolgáltatás

Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/nyilaszaro-beepito-ablak-ajtobeepito-nemetorszag-2687694218.html
<![CDATA[Festő munka Hollandiában]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/festo-munka-hollandiaban-2682456206.html Keresünk festőket, akik bel- és kültéri munkák végzésére is alkalmasak. A pozitív hozzáállás mellett fontos, hogy az ember önállóan is és csapatmunkában is megállja a helyét. A munkák lehetnek új építésű házakban vagy felújító munkálatok. Előnyt jelent, ha valaki tud szigetelni, szórópisztollyal dolgozni és tapétázni is.
Elvárások
• Középfokú szakmai végzettség
• Jogosítvány, saját gépjármű
• Külföldi munkatapasztalat
Egyéb juttatások
szállás, biztosítás, útiköltség munka és szállás között
További információ
Angol vagy német nyelvű önéletrajzát kérem az alábbi e-mailcímre küldje:
rlanczos@techvisie. nl. Érdeklődni munkanapokon 9. 00-17. 00 óra között lehet a +31 570 676 167-es telefonszámon.
Idegen nyelv (angol, német, esetleg holland) ismerete kötelező!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/festo-munka-hollandiaban-2682456206.html
<![CDATA[Általános vízvezetékszerelő/központi fűtésszerelő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/altalanos-vizvezetekszerelo-kozponti-futesszerelo-2682456197.html Általános vízvezeték- és csőrendszerszerelőket keresünk különböző munkálatokra Hollandiába: vizes helységekben WC és mosdók felszerelése, kazán, boiler és radiátorok elhelyezése, padlófűtés kivitelezés, esővízelvezetés, szennyvízelvezető rendszerek kiépítése (kórházakban, szállodákban, intézményekben és lakásokban egyaránt).
Elvárások
- középfokú szakmai végzettség
- minimum 5 év szakmai gyakorlat az alábbi munkák elvégzésében
- VCA bizonyítvány
- jogosítvány és saját gépjármű
- külföldi munkatapasztalat
- angol, német vagy holland nyelv alapfokú ismerete
Egyéb juttatások
szállás, biztosítás, útiköltség munka és szállás között
További információ
Angol vagy német nyelvű önéletrajzát kérem az alábbi e-mailcímre küldje:
rlanczos@techvisie. nl. Érdeklődni munkanapokon 9. 00-17. 00 óra között lehet a +31 570 676 167-es telefonszámon.
Idegen nyelv (angol, német, esetleg holland) ismerete kötelező!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/altalanos-vizvezetekszerelo-kozponti-futesszerelo-2682456197.html
<![CDATA[Gipszkartonozáshoz fém váz építő, gipszkartonos - Hollandia]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/gipszkartonozashoz-fem-vaz-epito-gipszkartonos-hollandia-2702642234.html Munkavégzés helye: Hollandia, EindhovenMunkakezdés: azonnal, rövid távra (december 7-ig tartómunkaszerződéssel)Hollandiaipartnerünknek keresünk rövid távra, azonnali kezdésselgipszkartonszerelőket (6 - 8 fő)Az Ön feladata: -                  Gipszkarton beépítés, szerelés
Amit Öntől várunk: -            Kommunikációs szintű német vagy angol nyelvtudás-            Hasonló munkakörben szerzett, legalább 3 éves munkatapasztalat-            VCA / SCC bizonyítvány-            Saját személygépkocsi munkába járáshoz-            Munkaidő: 40 óra / hét, napi 8 óra
Amit nyújtunk: -            Holland munkaszerződés (biztosítás, bejelentés)-            Fizetés: kb. nettó 1800 - 2000 € / hó -            Munkáltató által fizetettszállás (Egyágyas szoba)-            Túlórázási lehetőségÚgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?
Várjuk jelentkezését fényképes angol nyelvű  szakmai önéletrajzávalhonlapunkon keresztül vagy E-mailben a MUNKA@ SILVERHAND. HU címre! Nincs munkadíjunk, nincs rejtett költségünk!
Telefonszám: + 36 70 883 53 22
Jelentkezzen még ma weboldalunkon különféle pozíciókra!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/gipszkartonozashoz-fem-vaz-epito-gipszkartonos-hollandia-2702642234.html
<![CDATA[Műszaki előkészítő mérnök - épületgépész]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/muszaki-elokeszito-mernok-epuletgepesz-2711293763.html É pü letgé pé sz műszaki előké szí tő mé rnö k pozí ció nyitott nemzetkö zileg elismert, lakó é pü letek, bevá sá rló kö zpontok é s irodahá zak fejleszté sé vel foglalkozó partnerü nk csapatá ban Budapesten.
Az Ö n ú j pozí ció ja:  
A kö vetkező feladatokban szá mí tanak a leendő É pü letgé pé sz műszaki előké szí tő mé rnö kre:
É pü letgé pé szeti kivitelezé shez kapcsoló dó á rajá nlatok elké szí té se
Szerződé si folyamatok műszaki tá mogatá sa
Szaká gi kiviteli tervek é rtelmezé se
Alvá llalkozó i é s beszá llí tó i tenderek előké szí té se é s lebonyolí tá sa
Kö ltsé gveté si kií rá sok tartalmi é s mennyisé gi ellenőrzé se
Kapcsolattartá s a szakható sá gokkal, a kö zü zemi szolgá ltató kkal é s az elektromos projektmenedzserrel
Mire van szü ksé ge a sikerhez?
É pü letgé pé sz technikusi vagy felsőfokú vé gzettsé g - Relevá ns szakmai tapasztalat műszaki előké szí té sben é pü letvillamossá gi oldalon (minimum 2 é v)
Irodafejleszté sek irá nti é rdeklődé s
Mire szá mí that partnerü nktől?
Nagyszabá sú iroda projekteken való ré szvé tel
Hosszú tá vú munkavé gzé s, karrierlehetősé g
Nemzetkö zi munkakö rnyezet
Versenyké pes juttatá si csomag (kiemelkedő alapbé r, cafeteria, bó nusz)
Mit kell tennie most?
Amennyiben é rdekesnek talá lta a lehetősé get, kattintson a "Jelentkezem" gombra é s kü ldje el nekü nk frissí tett ö né letrajzá t.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/muszaki-elokeszito-mernok-epuletgepesz-2711293763.html
<![CDATA[Zsaluzóács munka - Hollandia, Amsterdam]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/zsaluzoacs-munka-hollandia-amsterdam-2687689022.html Hollandiaipartnerünknek keresünk rövid távra, azonnali kezdésselzsaluzóácsokat(4 - 6 fő)
Az Ön feladata: -                  Általános fa alapanyagú zsaluzómunkák elvégzése
Amit Öntől várunk: -            Kommunikációs szintű német, vagy angol, vagy holland nyelvtudás-            Hasonló munkakörben szerzett, legalább 3 éves munkatapasztalat-            VCA / SCC bizonyítvány-            Szakirányú végzettség-            Saját személygépkocsi munkába járáshoz-            Munkaidő: 40 óra / hét, napi 8 óra
Amit nyújtunk: -            Holland munkaszerződés (biztosítás, bejelentés)-            Fizetés: kb. nettó 1800 2000 / hó -            Munkáltató által fizetettszállás (Egyágyas szoba)-            Túlórázási lehetőség

Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak?
Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes angol nyelvű  szakmai önéletrajzával
honlapunkon keresztül vagy E-mailben a MUNKA@ SILVERHAND. HU címre!

Nincs munkadíjunk, nincs rejtett költségünk!

Telefonszám: + 36 70 883 53 22

Jelentkezzen még ma weboldalunkon különféle pozíciókra!


Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/zsaluzoacs-munka-hollandia-amsterdam-2687689022.html
<![CDATA[Design Department Manager]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/design-department-manager-2706043079.html Design Department Manager pozí ció nyitott nemzetkö zileg elismert, ipari csarnokok tervezé sé vel é s generá lkivitelezé sé vel foglalkozó multinacioná lis partnerü nk csapatá ban Budapesten.
Az Ö n ú j pozí ció ja
Az alá bbi feladatokban szá mí tanak a Design Department Manager munkatá rsra:
Tervezők é s vezető tervezők koordiná lá sa
Ü temtervek elké szí té se, hatá ridők betartatá sa
Tervezé si folyamatok minősé gi ellenőrzé se
Erőforrá sok megfelelő mobilizá lá sa
Kapcsolattartá s az é rintettekkel (szaká gi vezetők, ható sá gok, megrendelő stb. )
Minősé gi irá nyelveknek megfelelő, haté kony munkavé gzé s lebonyolí tá sa a műszaki á tvé telig
Mire van szü ksé ge a sikerhez
É pí té szmé rnö k Msc. diploma
Legalá bb kö zé pszintű angol nyelvtudá s
MC Office, AutoCad, ArchiCad felhaszná ló i szintű ismerete 
Aktí v MÉ K tagsá g, tervezői jogosultsá g
8-10 é v relevá ns szakmai tapasztalat
Projekt menedzsmentben szerzett szakmai tapasztalat
Mire szá mí that partnerü nktől
Szakmai fejlődé si lehetősé g
Versenyké pes juttatá si csomag (kiemelkedő alapbé r, szakmai jogosultsá gok é s tré ningek pé nzü gyi tá mogatá sa, kiterjesztett é ves alkalmassá gi vizsgá lat, utazá si tá mogatá s)
Mit kell tennie most
Amennyiben é rdekesnek talá lta a lehetősé get, kattintson a ‘ jelentkezem’ gombra é s kü ldje el nekü nk frissí tett, szakmai ö né letrajzá t.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/design-department-manager-2706043079.html
<![CDATA[Construction manager - HVAC]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/construction-manager-hvac-2693838617.html Construction manager (HVAC) pozí ció nyitott nemzetkö zileg elismert, 'A' kategó riá s irodahá zak fejleszté sé vel foglalkozó partnerü nk csapatá ban Budapesten. Megbí zó nk kizá ró lag a legmodernebb, zö ld technoló giá val ellá tott, 20 000 né gyzetmé ter feletti irodá k fejleszté sé vel foglalkozik.
A kö vetkező feladatokban szá mí tanak a leendő Construction manager-re (HVAC):
- Gé pé sz alvá llalkozó k koordiná lá sa
- Kivitelezé s minősé gi irá nyí tá sa a műszaki á tvé telig
- Ü temtervek elké szí té se é s betartatá sa
- Munka- é s kö rnyezetvé delmi szabá lyok betartatá sa
- Pá lyá zati folyamatok műszaki tá mogatá sa
- É pü letgé pé sz beszerzé s lebonyolí tá sa
- Helyszí ni kooperá ció kon való ré szvé tel
- E-napló vezeté se, teljesí té si igazolá sok kiá llí tá sa
- Projekt előké szí té s szakmai tá mogatá sa
- Projektek é pü letgé pé sz oldalá nak lebonyolí tá sa a kö ltsé g- é s időhatá roknak megfelelően
Mire van szü ksé ge a sikerhez:
- Felsőfokú szakmai vé gzettsé g (gé pé szmé rnö k)
- Kö zé pfokú angol nyelvtudá s
- Felhaszná ló i szintű AutoCad tudá s
- Relevá ns szakmai tapasztalat é pü letgé pé szeti projektek lebonyolí tá sá ban (minimum 3 é v)
Mire szá mí that partnerü nktől:
- Hosszú tá vú karrierlehetősé g
- Szakmai fejlődé s
- Nemzetkö zi munkakö rnyezet
- Igé nyes irodai lé gkö r
- Versenyké pes juttatá si csomag (kiemelkedő alapbé r, bó nusz, szakmai ké pzé sek, nyelvi kurzusok, szé leskö rű bé ren kí vü li juttatá sok)
Mit kell tennie most:
Amennyiben é rdekesnek talá lta a lehetősé get, kattintson a 'Jelentkezem' gombra é s kü ldje el nekü nk frissí tett, angol nyelvű szakmai ö né letrajzá t.  
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/construction-manager-hvac-2693838617.html
<![CDATA[WIG hegesztő - Németország, Coburg]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/wig-hegeszto-nemetorszag-coburg-2701589072.html Munkavégzés helye: Németország, 96450 CoburgMunkakezdés: azonnali kezdés   Jelenleg egy kiemelt partnerünknek keresünk hosszútávra, NémetországbaWIG hegesztőt (1 fő)  Az Ön feladata: 3 - 6 méteres, 300 milliméter átmérőjű csövek hegesztése
Amit Öntől várunk: Kommunikációs szintű német nyelvtudásHasonló munkakörben szerzett tapasztalatHegesztői végzettségSaját autó munkába járáshozMunkaidő: minimum 35, maximum 60 óra/hét, heti 5-6 napvállalása szükséges, havi 168 óra - Túlóra vállalható (25% túlóra pótlék)
Amit nyújtunk: Német munkaszerződés (biztosítás, bejelentés)Hosszútávú munkalehetőségFizetés: br. 10, 80 euró / óra + kiegészítő pénz (nettó 45 euró / munkanap)Szállást a munkáltató szervezi (Egyágyas szoba internettel, melynek összege a havi fizetésből kerül levonásra, 350-450€ között)  Német pályázati anyag készítése, amennyiben a jelentkező megfelel a munkaleírásnakMunkadíj, közvetítői díj nélküli közvetítői szolgáltatásTúlórázási lehetőségÚgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?
Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű  szakmai önéletrajzávalhonlapunkon keresztül vagy E-mailben aMUNKA@ SILVERHAND. HU címre! Nincs munkadíjunk! Nincsenekrejtett költségek!
Telefonszám: + 36 70 883 53 22
Jelentkezzen még ma weboldalunkon különféle pozíciókra!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/wig-hegeszto-nemetorszag-coburg-2701589072.html
<![CDATA[WIG hegesztő - Németország, Coburg]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/wig-hegeszto-nemetorszag-coburg-2702642468.html Munkavégzés helye: Németország, 96450 CoburgMunkakezdés: azonnali kezdés   Jelenleg egy kiemelt partnerünknek keresünk hosszútávra, NémetországbaWIG hegesztőt (1 fő)  Az Ön feladata: 3 - 6 méteres, 300 milliméter átmérőjű csövek hegesztése
Amit Öntől várunk: Kommunikációs szintű német nyelvtudásHasonló munkakörben szerzett tapasztalatHegesztői végzettségSaját autó munkába járáshozMunkaidő: minimum 35, maximum 60 óra/hét, heti 5-6 napvállalása szükséges, havi 168 óra - Túlóra vállalható (25% túlóra pótlék)
Amit nyújtunk: Német munkaszerződés (biztosítás, bejelentés)Hosszútávú munkalehetőségFizetés: br. 10, 80 euró / óra + kiegészítő pénz (nettó 45 euró / munkanap)Szállást a munkáltató szervezi (Egyágyas szoba internettel, melynek összege a havi fizetésből kerül levonásra, 350-450€ között)  Német pályázati anyag készítése, amennyiben a jelentkező megfelel a munkaleírásnakMunkadíj, közvetítői díj nélküli közvetítői szolgáltatásTúlórázási lehetőségÚgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?
Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű  szakmai önéletrajzávalhonlapunkon keresztül vagy E-mailben aMUNKA@ SILVERHAND. HU címre! Nincs munkadíjunk! Nincsenekrejtett költségek!
Telefonszám: + 36 70 883 53 22
Jelentkezzen még ma weboldalunkon különféle pozíciókra!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/wig-hegeszto-nemetorszag-coburg-2702642468.html
<![CDATA[Mérnök gyakornok- diákmunka]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/mernok-gyakornok-diakmunka-2720002925.html Akkor jelentkezz
mé rnö k gyakornok
munká nkra é s vegyé l ré szt izgalmas projektekben!
Partnerü nk tervdokumentá ció k ké szí té sé vel foglalkozik, melyek a vá zlattervektől egé szen a kiviteli tervekig terjednek. Munká ik kö zö tt lakó há zak, villá k, aká r tö bb szá z laká sos tá rsashá zak é s kö zé pü letek tervezé se szerepel.  
Virtuá lis kivitelezé si munká ikhoz keresik ú j munkatá rsaikat, akik ké pesek a szaká gak komplex mó don tö rté nő kezelé sé re, jó k a problé ma-megoldá sban é s é rdeklődnek az elemzőmunka irá nt.
Feladatok:
Szerkezet, é pí té szet, gé pé szet, elektromos é s tűziví z rendszerek virtuá lis kivitelezé se
A modellek megé pí té se 2D-s tervek, illetve 3D-s pontfelhők (LIDAR lé zerszken) alapjá n
A szaká gak modellezé se kö zben feltá rt hibá kró l ré szletes dokumentá ció ké szí té se, melyek mé g a kivitelezé s előtt a megrendelőhö z kerü lnek
Elvá rá sok:
Nappali tagozatos aktí v/passzí v hallgató i jogviszony é pí té szmé rnö k, é pí tőmé rnö k vagy gé pé szmé rnö k terü leten (legalá bb 4 fé lé v elvé gzé se)
CAD software-ben (főleg ArchiCAD, Revit) ké szí tett bá rmely 3D-s munka feltü nteté se az ö né letrajzban
Amit a cé g biztosí t:
Jó l felszerelt egylé gterű iroda a belvá rosban
Munkaidő:
Hé tfőtől Pé ntekig, 9-17 ó rá ig
Elvá rá sok
Ms Office ismeret  
Revit software felhaszná ló i szintű ismerete
Szü ksé ges nyelvtudá s
Angol (Alapfok)
Heti ó raszá m
32 - 36 ó ra
Munkavé gzé s helye
Debrecen
Fizeté s
Br. 1038 Ft/ó ra

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-14 23:59 ]]>
Thu, 14 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/mernok-gyakornok-diakmunka-2720002925.html
<![CDATA[Építési projektvezető munkatárs]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/epitesi-projektvezeto-munkatars-2696318258.html Partnerünk, a Feva Aluszervíz Kft. aluminium nyílászárók gyártásával és szerelésével foglalkozik. Számukra keresünk projektvezető munkatársakat.
FELADATOK
Kivitelezési munkák teljeskörű helyszíni felügyelete és irányítása,
Az eredményes befejezéshet szükséges műszaki és szervezési teendők koordinálása, a határidők betartása és betarttatása
Pontos munkavégzés megkövetelése, elvégzése
Árajánlatok műszaki kidolgozás, helyszíni felmérések végzése
Ütemtervek, gyártmánytervek és csomóponti rajzik készítése
Megrendelőkkel, alvállalkozókkal való kapcsolattartás
Teljesítési igazolások megszerzáse
Építkezésen végzett munkák részletes dokumentálása sz előírásoknak megfelelően ( építési napló vezetése, átadási jegyzőkönyv(
Folyamatos információátadás a projektek aktuális helyzetéről a végvezetés felé.
Elvárások
ELVÁRÁSOK
Felsőfokú szakirányú végzettség
FMV jogosultság
B kategóriás jogosítvány
Nyílászárók gyártásában, szerelésében szerzett tapasztalat
Nagy terhelhetőség, felelősségvállalás, rugalmasság
határozottság és pontos munkavégzés
Gyors és gyakorlatias gondolkodás
Számítógépes ismeret ( Woed, Excel, AutoCad)
Jó kommunikációs készség
csapatmunkára való alkalmasság
Schüco és Aliplast aluminium termékek ismerete
AMIT BIZTOSÍTUNK:
telefon
laptop
céges autó
igény szerint szállás
KEZDÉS
Azonnal
MUNKAIDŐ
Kezdés 06: 30 ( munkaidőkertben)
MUNKA IDŐTARTAMA
Hosszú távú
BRUTTÓ BÉR
Megegyezés szerint.
MUNKAVÉGZÉS HELYE
Budapest és vidék.
MEGJEGYZÉS
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk
PROJEKT MENEDZSER
Jelentkezés és részletek
Email: karrier@mads. hu
Telefon: +36 20 441 3386
JELENTKEZÉS
A karrier@mads. hu email címre küldött önéletrajzzal. Tárgy: Projektvezető
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/epitesi-projektvezeto-munkatars-2696318258.html
<![CDATA[Víz-gáz-fűtésszerelő, Villanyszerelő, Hegesztő (MIG/MAG, WIG), Lakatos, Építőipari betanított munká]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/viz-gaz-futesszerelo-villanyszerelo-hegeszto-mig-mag-wig-lakatos-epitoipari-betanitott-munka-2691969971.html Osztrák partnerünk megbízásából keresünk munkatársakat különböző munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:
Víz-gáz-fűtésszerelő,
Villanyszerelő,
Hegesztő (MIG/MAG, WIG),
Lakatos,
Építőipari betanított munkás.
Feladatok:
• A szakirányú területnek megfelelő minőségi, precíz munkavégzés,
• Együttműködés munkatársakkal, felettesekkel,
• Munkabiztonsági előírások betartása,
• Munkaeszközök gondos kezelése, rend megőrzése, fenntartása.
Elvárások
• A pályázott munkakörre vonatkozó szakirányú végzettség,
• A pályázott munkakörben szerzett szakmai tapasztalat (min. 1-2 év),
• Német nyelv legalább társalgási szintű, önálló kommunikációra alkalmas ismerete, amely a napi munkavégzéshez szükséges,
• Együttműködő hozzáállás, önálló munkavégzési képesség,
• B kat. jogosítvány és saját személygépkocsi előny.
Egyéb juttatások
• Korrekt alapbér + pótlékok,
• Szállás ingyenes biztosítása (1-2 ágyas szobákban, panziókban), amely a munkavállalónak költséget nem jelent,
• Hazautazási költség hozzájárulás (3 hónap munkaviszony után),
• Osztrák bejelentett munkaviszony és biztosítás,
• Magyar nyelvű telefonos kapcsolattartói támogatás.
További információ
Munkavégzés helye:
Ausztria különböző területei (pl. Bécs, Alsó és Felső Ausztria, stb. ) munkakörtől függően - egyeztetés alapján.
Segéd munkakörbe a villanyszerelő, hegesztő, lakatos területen szakirányú végzettséggel nem rendelkező, de az egyéb feltételeknek megfelelő pályázók jelentkezését is várjuk.
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük az Adatkezelési Szabályzatunk (www. myhrteam. hu/#adatkezeles) elolvasása és elfogadása után küldje el magyar és német nyelvű fényképes önéletrajzát a pozíció megjelölésével a jelentkezes@myhrteam. hu email címre. Önéletrajzának elküldésével hozzájárul, hogy az Ön által megadott adatait - Adatkezelési Szabályzatunknak megfelelően - kezeljük és megbízó partnereink részére továbbítsuk.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/viz-gaz-futesszerelo-villanyszerelo-hegeszto-mig-mag-wig-lakatos-epitoipari-betanitott-munka-2691969971.html
<![CDATA[Bádogos / tetőfedő - Németország, Tapfheim és Gröbenzell]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/badogos-tetofedo-nemetorszag-tapfheim-es-grobenzell-2718451448.html/* Style Definitions */
table. MsoNormalTable
{mso-style-name: "Normál táblázat";
mso-tstyle-rowband-size: 0;
mso-tstyle-colband-size: 0;
mso-style-noshow: yes;
mso-style-priority: 99;
mso-style-parent: "";
mso-padding-alt: 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt;
mso-para-margin-top: 0cm;
mso-para-margin-right: 0cm;
mso-para-margin-bottom: 8. 0pt;
mso-para-margin-left: 0cm;
line-height: 107%;
mso-pagination: widow-orphan;
font-size: 11. 0pt;
font-family: "Calibri", sans-serif;
mso-ascii-font-family: Calibri;
mso-ascii-theme-font: minor-latin;
mso-hansi-font-family: Calibri;
mso-hansi-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-font-family: "Times New Roman";
mso-bidi-theme-font: minor-bidi;
mso-fareast-language: EN-US; }Munkavégzés helye: Németország, 86660
Tapfheim és 82194 Gröbenzell

Munkakezdés: azonnali kezdés

 

Jelenleg egy kiemelt
partnerünknek keresünk hosszútávra, Németországba

bádogost
/ tetőfedőt

 

Az Ön feladata:

Tetőszigetelések javítása,
karbantartásaKülönböző burkolatok
szerelése vízszintes és ferde tetőkönSzigetelési munkák

 

Amit Öntől várunk:

Kommunikációs szintű
német nyelvtudásHasonló munkakörben szerzett tapasztalatSzakmai végzettségSaját személygépkocsi munkába járáshozMunkaidő: minimum 35, maximum 60 óra/hét, heti 5-6 nap
vállalása szükséges, havi 168 óra - Túlóra vállalható (25% túlóra pótlék)

 

Amit nyújtunk:Német munkaszerződés (azaz német biztosítás, bejelentés)Hosszútávú munkalehetőségFizetés: bruttó 11 euró / óra + kiegészítő pénz (nettó 40
50 euró / munkanap) Német partner által intézett szállás (egyágyas szoba
internettel, melynek összege a havi fizetésből kerül levonásra, kb. 350 450
euró között)Túlórázási lehetőségMunkadíj,
közvetítői díj nélküli szolgáltatásnyújtásNémet nyelvű pályázati
profil elkészítése (amennyiben a munkafeltételeknek megfelel a jelentkező)

Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű szakmai önéletrajzával!
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/badogos-tetofedo-nemetorszag-tapfheim-es-grobenzell-2718451448.html
<![CDATA[Építőipari szakmunkás állások - Felső - Ausztria, Alsó - Ausztria, Bécs]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/epitoipari-szakmunkas-allasok-felso-ausztria-also-ausztria-becs-2687696153.html/* Style Definitions */
table. MsoNormalTable
{mso-style-name: "Normál táblázat";
mso-tstyle-rowband-size: 0;
mso-tstyle-colband-size: 0;
mso-style-noshow: yes;
mso-style-priority: 99;
mso-style-parent: "";
mso-padding-alt: 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt;
mso-para-margin-top: 0cm;
mso-para-margin-right: 0cm;
mso-para-margin-bottom: 8. 0pt;
mso-para-margin-left: 0cm;
line-height: 107%;
mso-pagination: widow-orphan;
font-size: 11. 0pt;
font-family: "Calibri", sans-serif;
mso-ascii-font-family: Calibri;
mso-ascii-theme-font: minor-latin;
mso-hansi-font-family: Calibri;
mso-hansi-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-font-family: "Times New Roman";
mso-bidi-theme-font: minor-bidi;
mso-fareast-language: EN-US; }Munkavégzés helye: Ausztria, Felső Ausztria, Alsó Ausztria,
Bécs

Munkakezdés: azonnal 

 

Jelenleg egy partnerünknek
keresünk hosszútávra, Ausztriába

építőipari
munkásokat

 

Pályázható
pozíciók:        Ács / Zsaluzóács        Festő        Kőműves        Gipszkartonozó        Tetőfedő        Bádogos


Amit Öntől várunk (minden
pozíciónál):        Kommunikációs szintű német nyelvtudás            Saját személygépkocsi munkába járáshoz        Legalább 2 3 éves munkatapasztalat        Előny: szakmai végzettség

 

Amit nyújtunk:        Osztrák munkaszerződés (azaz osztrák
biztosítás, bejelentés)        Hosszútávú munkalehetőség        Fizetés: br. 12, 09 és 13, 87 euró / óra között
(pozíciótól függően) + nettó 26, 4 euró kiegészítő pénz (Auslöse) / munkanap        Osztrák partner által biztosított ingyenes szállás        Munkadíj,
közvetítői díj nélküli szolgáltatásnyújtás        Német nyelvű
pályázati profil elkészítése (amennyiben a munkafeltételeknek megfelel a
jelentkező)

Úgy érzi, megfelel a fent írtaknak? Szívesen dolgozna külföldön az említett kondíciókkal?

Várjuk jelentkezését fényképes német nyelvű  szakmai önéletrajzával honlapunkon keresztül vagy E-mailben aMUNKA@ SILVERHAND. HU címre!Nincs munkadíjunk, nincs rejtett költség!

Telefonszám: + 36 70 883 53 22

Jelentkezzen még ma weboldalunkon különféle pozíciókra!

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/epitoipari-szakmunkas-allasok-felso-ausztria-also-ausztria-becs-2687696153.html
<![CDATA[Civil Supervisor/Stavebný dozor]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/civil-supervisor-stavebn-dozor-2693549888.html We are looking for an experienced civil supervisor, with good supervisory skills, who will be responsible for an assigned part of construction site in Mochovce, unit 3 and 4. Employee will supervise the civil works and equipment erection performed by contractors. The main aim of this role is to ensure all the work deliveries performed according to project´s plan, schedule, regulations, and to minimize or remove all the shortcomings on the assigned part of construction site.
Responsibilities and duties:
• To supervise civil works, plant parts and equipment erection;
• To work out detailed plans for the daily activities, based on the overall time schedule. To verify and update on a regular basis the actual progress of works against the project time schedule, notify the management in case of delay and suggest possible recovery actions;
• To check with Superintendents, Coordinators, QA/QC and Project Engineer that all documents, relevant to the Subcontractor scope of work, have been shared, arranging the correct management of the documentation;
• To check with draws that the erection quantities are the same of the foreseen quantities in the Order;
• To work with Planner in planning of activities, verifying subcontractor schedule, in tune with the contract, procedures, local regulation and Inspection Plan and Testing;
• To coordinate and control the delivery of construction materials to site and highlight criticalities and shortcomings. Check possible damages of supplies and verify that the supplies are complete;
• To ensure that all special activities have been identified and to verify that relevant personnel is skilled;
• To control that the Subcontractor respects the schedule, underlining to the Superintendents or Coordinator delay and/or lacks;
• To ensure that the non-conformity process is applied and to work with respective people responsible for managing and supervising acceptance tests;
• To check the respect of health, safety and environment laws.
• To ensure that realization of construction in the requested extent and quality, in accordance with the relevant technical and the legislative requirements and objectives of the project.
• Ensures and checks fulfilment of conditions resulted from COP with force to construction site facilities.
• Is responsible and ensures preparation of COP revision on the base of needs of Unit 3 and 4 construction in Mochovce NPP
• Ensures keeping of conditions of building permissions and other permissions set by state regulatory and supervision authorities.
• Monitors daily construction activities and their records.
• Ensures hand over of civil structures parts to technical operation for needs of testing and putting of nuclear installation into operation.
• Organizes preparation of basis documents for hand and take-over of construction site or its part and she participates at final building proceeding.
• Responsible for the fulfilment of decisions and regulations of regulatory authorities. He creates conditions for inspection activity of the regulatory authorities
• Responsible for managing and coordinating the interface between NI and CI part, to control all areas of construction site
• Checks that the conditions of clean installation and application of technical conditions valid for the construction
• Performs all activities according to superior? s order and request
Additional information to compensation package - total compensation consists of more components that we fairly consider as competitive. Compensation requirements of each candidate are evaluated individually and final proposal shared with selected candidate is fully in line with their individual experience, skills and capabilities, considering as well the market price of certain job position.
Elvárások
• Education: University, preferably Civil Engineering or other relevant subject
• Experience: 5 years of experience in role of a civil supervisor, or other similar role
• Language: English - advanced
• Computer literacy: MS Office
• Soft Skills: Self-disciplined, flexible, team working attitude, responsible, trustworthy, details oriented
Egyéb juttatások
- A unique opportunity to actively participate in the construction of the NPP
- The possibility of professional and career growth
- The possibility of obtaining multinational experience and international career
További információ
The job position is hired for the branch of Slovenské Elektrárne a. s.
In case you are interested in this position, please send us your detailed CV in English language.
Thank you for contacting us. Only suitable candidates will be contacted back.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/civil-supervisor-stavebn-dozor-2693549888.html
<![CDATA[Szobafestő màzolót keresek!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 13 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/szobafesto-m-agrave-zolot-keresek-2705054096.html Fizetè s hetente!
Napi kezdő bè r 13. 000 ft / nap
Munka helyileg a 13. Kerületben van.
È rdeklődni : 06309871045
Jelenlegi ára: 13 000 Ft
Az aukció vége: 2019-03-02 13:42 ]]>
Sat, 02 Mar 2019 13:42:38 +0100 http://www.vatera.hu/szobafesto-m-agrave-zolot-keresek-2705054096.html
<![CDATA[Gipszkarton, építőipar]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 10 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/gipszkarton-epitoipar-2716912136.html Csak azok jelentkezését várom, akik értenek hozzá, tudnak dolgozni, jártasak az ilyen fajta munkákban.
Jelentkezni csak telefonon lehet a : +36304605591-es számon. ( nincs visszahívás)
Gipszkarton, építőipar
Jelenlegi ára: 10 000 Ft
Az aukció vége: 2019-04-08 10:49 ]]>
Mon, 08 Apr 2019 10:49:51 +0200 http://www.vatera.hu/gipszkarton-epitoipar-2716912136.html
<![CDATA[Hidegburkoló (Hollandia)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/hidegburkolo-hollandia-2715816047.html Feladatok:
Fü rdőszobá k, wc-k, ú szó medencé k é s konyhá k csempé zé se, felú jí tá sa, karbantartá sa
Elvá rá sok:
Hidegburkoló ké pesí té s
Legalá bb 2 é v hidegburkoló tapasztalat
Fugakeresztek haszná lata né lkü l ö ná lló munkavé gzé s
Megfelelő Angol nyelvtudá s
Jogosí tvá ny
B kategó riá s jogosí tvá ny, sajá t gé pjá rmű előnyt jelent
Munkavé gzé s helye:
Hollandia

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-02-01 23:59 ]]>
Fri, 01 Feb 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hidegburkolo-hollandia-2715816047.html
<![CDATA[Tervezőmérnök (Építőmérnök)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/tervezomernok-epitomernok-2719645763.html Építőmérnök diplomaMinimum 3 év tervezői tapasztalatTervezőprogram (AutoCAD) ismereteB kategóriás jogosítványAngol vagy német nyelvtudás előny
Stabil hátterű vállalatHosszú távú álláslehetőség
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2020-01-08 23:59 ]]>
Wed, 08 Jan 2020 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/tervezomernok-epitomernok-2719645763.html
<![CDATA[Termelési operátor - Komárom]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/termelesi-operator-komarom-2716079933.html Feladatkör:
Ebben a munkakörben az Ön feladatai lesznek: Üzem gépeinek, berendezéseinek működésének, műszaki állapotának ellenőrzése. Üzem technológiai rendszereinek üzemeltetése.
Végzettség:
Középfokú vagy technikusi végzettséggel rendelkező pályázók jelentkezését várjuk!
Szakmai tapasztalat:
Legalább 1 éves tapasztalat szükséges a pozíció betöltéséhez!
Informatika:
Egyéb követelmény:
Műszaki területre
Megjegyzés:

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/termelesi-operator-komarom-2716079933.html
<![CDATA[Zöldmezős beruházás - Tatabánya]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/zoldmezos-beruhazas-tatabanya-2720953745.html Feladatkör:
Zöldmezős beruházáshoz keresünk kollégákat az alábbi pozíciókba tavaszi kezdéssel:
-Termelési vezető
-Termelési mérnök
- Műszakos termelési mérnök
-Technológiai mérnök
- Gépészmérnök
- Villamosmérnök
- Automatizálási mérnök
- Karbantartómérnök
- Minőségügyi mérnök
- Könyvelő
- Általános adminisztrátor
Önéletrajzokat, jelentkezéseket a thr@t-hr. hu email címre várjuk!
Végzettség:
Szakmai tapasztalat:
Informatika:
Egyéb követelmény:
Műszaki területre
Megjegyzés:

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/zoldmezos-beruhazas-tatabanya-2720953745.html
<![CDATA[Karbantartó - Almásfüzítő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/karbantarto-almasfuzito-2705216153.html Feladatkör:
Ebben a munkakörben az ön feladatai lesznek: megelőző karbantartások, eseti meghibásodások javítása, hibakeresés, rajzolvasás.
Végzettség:
Gépészeti vagy erősáramú végzettséggel rendelkező pályázók jelentkezését várjuk.
Szakmai tapasztalat:
Karbantartásban szerzett tapasztalat szükséges a pozíció betöltéséhez.
Informatika:
Egyéb követelmény:
Hidraulikai, gépészeti, pneumatikai ismeretek
PLC vezérelt gépek ismerete
3 műszakos munkarend vállalása
Műszaki területre
Megjegyzés:
Stabil, családias légkörű ipari csomagolással foglalkozó nemzetközi vállalat.
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/karbantarto-almasfuzito-2705216153.html
<![CDATA[Építőipari projektmérnök]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/epitoipari-projektmernok-2720002493.html - engedélyezési/kiviteli tervek műszaki tartalmi felülvizsgálata
- műszaki ütemtervet készítése, folyamatosan aktualizálása
- az ütemtervben foglaltak betartásának felügyelete
- helyszíni tárgyalások, egyeztetések lebonyolítása
- szakirányú felsőfokú végzettség
- 2-3 éves tapasztalat
- középfokú angol nyelvtudás
- dinamikus, csapatmunka orientált cég
- remek karrierlehetőségek
- nemzetközi munkakörnyezet

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/epitoipari-projektmernok-2720002493.html
<![CDATA[Ingatlankezelési szakértő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/ingatlankezelesi-szakerto-2721381806.html üzemeltetőjeként mintegy 7000 kilométernyi vaspálya és az ahhoz kapcsolódó
infrastruktúra működtetéséről gondoskodik.
Teljes körűen látja el az üzemeltetési, forgalomirányítási és
karbantartási, valamint részben a felújítási feladatokat.
- felsőfokú szakirányú (műszaki) állami iskolai végzettség
- 3 év szakmai gyakorlat
- szakterületét érintő hatályos jogszabályok, szabványok, előírások
- főbb nemzetközi szakmai tendenciák ismerete
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-31 23:59 ]]>
Thu, 31 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/ingatlankezelesi-szakerto-2721381806.html
<![CDATA[Termelési mérnök - Tatabánya]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/termelesi-mernok-tatabanya-2721380792.html Feladatkör:
Ebben a munkakörben az Ön feladatai lesznek: Termeléstervezési feladatok ellátása, készletgazdálkodás. Hatékonyság/termelékenység növelése. Folyamatok javítása.
Végzettség:
Felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező pályázók jelentkezését várjuk!
Szakmai tapasztalat:
Legalább 3 éves gyártókörnyezetben szerzett tapasztalat szükséges a pozíció betöltéséhez!
Informatika:
jó felhasználó szintű office ismeretek
Egyéb követelmény:
Tárgyalóképes angol nyelvtudás
Folyamat fejlesztési ismeret
Utazási hajlandóság
Műszaki területre
Megjegyzés:

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/termelesi-mernok-tatabanya-2721380792.html
<![CDATA[Laboratóriumvezető - Komárom]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/laboratoriumvezeto-komarom-2711642591.html Feladatkör:
Ebben a munkakörben az Ön feladatai lesznek: Laboratórium működésének, tevékenységeinek irányítása, rendeltetésszerű működésének és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása. Minőségvédelemmel, minőségellenőrzéssel kapcsolatos laboratóriumi munkák elvégeztetése, elvégzése. Szükséges engedélyek, anyagok biztosítása. Laboratóriumi dolgozók tevékenységének, munkabeosztásának meghatározása. Minősítő adatok dokumentálása, értékelése, feldolgozása.
Végzettség:
Felsőfokú vegyész végzettséggel rendelkező pályázók jelentkezését várjuk!
Szakmai tapasztalat:
Legalább 3 éves szakmai tapasztalat szükséges!
Informatika:
Egyéb követelmény:
Műszaki területre
Megjegyzés:

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/laboratoriumvezeto-komarom-2711642591.html
<![CDATA[Műszaki előkészítő mérnök]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/muszaki-elokeszito-mernok-2712086888.html A kö vetkező feladatokban szá mí tanak a leendő műszaki előké szí tőre
Kliensszerződé sek elemzé se
Munkaterü letek bemutatá sa az ü gyfeleknek
Szerződé si folyamat lebonyolí tá sa 
Meglé vő ü gyfelekkel való kapcsolattartá s
Tenderek elbí rá lá sa 
Elvá rá sok
Felsőfokú é pí té sz vagy é pí tőmé rnö k vé gzettsé g 
Angol nyelvismeret é s é pí tőipari munkatapasztalat előnyt jelent 
Amit a cé g nyú jt
Biztos há tté r, hosszú tá vú lehetősé g
Versenyké pes fizeté s é s juttatá si csomag
Dinamikus csapatmunka Magas minősé gű há tté rtá mogatá s
Kihí vá st jelentő, vá ltozatos projektek 

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/muszaki-elokeszito-mernok-2712086888.html
<![CDATA[Wir suchen ab sofort Trockenbauer (m/w)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/wir-suchen-ab-sofort-trockenbauer-m-w-2695608563.html Allgemeine Trockenbau arbeiten
Spachtel der Gipskartonwände und Deckenallg. Trockenbau arbeiten
Spachtel der Gipskartonwände und Decken
Elvárások
willig zu arbeiten,
Egyéb juttatások
Wir organisieren für Sie Unterkunft
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2099-01-01 00:00 ]]>
Thu, 01 Jan 2099 00:00:00 +0100 http://www.vatera.hu/wir-suchen-ab-sofort-trockenbauer-m-w-2695608563.html
<![CDATA[Parkoló vezető - Budapest]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/epitoipar_ingatlan/parkolo-vezeto-budapest-2705216183.html Feladatkör:
Ebben a munkakörben az Ön feladatai lesznek: Beosztottak munkájának irányítása, ellenőrzése. Parkoló rendszer teljeskörű működésének folyamatos biztosítása. Belső szolgáltatók munkájának ellenőrzése. Kapcsolattartás az alvállalkozókkal. Forgalmi, pénzügyi jelentések készítése. Üzleti terv készítése, teljesülésének folyamatos betartása, ellenőrzése.
Végzettség:
Felsőfokú végzettséggel rendelkező pályázók jelentkezését várjuk!
Szakmai tapasztalat:
Informatika:
jó felhasználó szintű office ismeretek
Egyéb követelmény:
Kommunikációs angol nyelvtudás
Műszaki területre
Megjegyzés:

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-22 23:59 ]]>
Tue, 22 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/parkolo-vezeto-budapest-2705216183.html