A Vatera.hu termékei http://www.vatera.hu/ A vatera.hu aukciós portál termékei hu-hu Thu, 17 Jan 2019 14:26:38 +0100 Thu, 17 Jan 2019 14:26:38 +0100 Vatera.hu RSS Feed Generator v1.0 <![CDATA[portás állás]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 1 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/szemely_es_vagyonvedelem/portas-allas-2704886354.html portás állás
Jelenlegi ára: 1 Ft
Az aukció vége: 2019-03-01 20:42 ]]>
Fri, 01 Mar 2019 20:42:53 +0100 http://www.vatera.hu/portas-allas-2704886354.html
<![CDATA[LÉGIUTASKÍSÉRŐ ( szerződéses katona, Kecskemét )]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/szemely_es_vagyonvedelem/legiutaskisero-szerzodeses-katona-kecskemet-2712456236.html Szerződé ses katona
Kecskemé t
Jelentkezé s felté telei:
kö zé pfokú   iskolai vé gzettsé g 
egé szsé gi-, fizikai-, pszichikai kö vetelmé nyeknek megfelelé s
magyar á llampolgá rsá g
magyarorszá gi lakhely
bü ntetlen előé let
Kü lö nleges elvá rá sok a beosztá s betö lté sé hez:  
A319 Cabin Crew Non-type rated / type rated
Egyé b elvá rá sok:
problé mamegoldá s,
psziché s terhelhetősé g,
alkalmazkodá s,
együ ttműkö dé si ké szsé g.
felelőssé gvá llalá s
hatá rozottsá g
elhivatottsá g
Amit nyú jtani tudunk:
kiszá mí tható karrier szerződé ses katonai szolgá lati jogviszony kereté ben
felelőssé get elismerő jö vedelem
bé ren kí vü li juttatá si rendszer
kedvezmé nyes é tkezé si lehetősé g
szé leskö rű szociá lis juttatá s
tapasztalatszerzé s lehetősé ge kü lfö ldi szolgá latban
tá volabbi lakhely eseté n szá llá s biztosí tá sa

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-19 23:59 ]]>
Sat, 19 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/legiutaskisero-szerzodeses-katona-kecskemet-2712456236.html
<![CDATA[Biztonsági Őr állás akár azonnal!]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/szemely_es_vagyonvedelem/biztonsagi-or-allas-akar-azonnal-2704774586.html Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-03-01 13:07 ]]>
Fri, 01 Mar 2019 13:07:48 +0100 http://www.vatera.hu/biztonsagi-or-allas-akar-azonnal-2704774586.html
<![CDATA[Biztonságtechnikai szerelő]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 200 000 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/szemely_es_vagyonvedelem/biztonsagtechnikai-szerelo-2701178900.html Jelenlegi ára: 200 000 Ft
Az aukció vége: 2019-02-19 11:46 ]]>
Tue, 19 Feb 2019 11:46:54 +0100 http://www.vatera.hu/biztonsagtechnikai-szerelo-2701178900.html
<![CDATA[Bolti őr Dabason]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 800 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/szemely_es_vagyonvedelem/bolti-or-dabason-2704953170.html
Bolti őr Dabason
Jelenlegi ára: 800 Ft
Az aukció vége: 2019-03-02 06:34 ]]>
Sat, 02 Mar 2019 06:34:45 +0100 http://www.vatera.hu/bolti-or-dabason-2704953170.html
<![CDATA[ŐR ( szerződéses katona, Pápa )]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/szemely_es_vagyonvedelem/or-szerzodeses-katona-papa-2712086981.html (Szerződé ses katona)
Pá pa
Az ellá tandó fontosabb feladatok:
24 ó rá s őr- é s ü gyeleti szolgá latok rendszeré ben (bá zisparancsban megjelent é ves munkaidő keretben előí rt ó raszá mok szerint) őrszolgá latá t az é rvé nyben lé vő szolgá lati inté zkedé sek, a Magyar Honvé dsé g Szolgá lati Szabá lyzata é s a Magyar Honvé dsé g Alaki Szabá lyzata alapjá n legjobb tudá sa szerint lá ssa el, a vá ltá sos munkarendnek megfelelően
folyamatosan ké pezze magá t az őrzé s-vé delem é s já rőrö zé s terü leté n, vegyen ré szt a kiké pzé seken
rendszeresí tett egyé ni lőfegyveré t tartsa mindig tisztá n, hadra fogható á llapotban
Jelentkezé s felté telei:
legalá bb 8 á ltalá nos iskolai vé gzettsé g
egé szsé gi-, fizikai-, pszichikai kö vetelmé nyeknek megfelelé s
magyar á llampolgá rsá g
magyarorszá gi lakhely
bü ntetlen előé let
Egyé b elvá rá sok:
problé mamegoldá s
psziché s terhelhetősé g
együ ttműkö dé si ké szsé g
felelőssé gvá llalá s
terhelhetősé g
elhivatottsá g
Amit nyú jtani tudunk:
kiszá mí tható karrier katonai szolgá lati jogviszony jogviszony kereté ben
bé ren kí vü li juttatá si rendszer
kedvezmé nyes é tkezé si lehetősé g
szé leskö rű szociá lis juttatá s
tapasztalatszerzé si lehetősé g kü lfö ldi szolgá latban

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-19 23:59 ]]>
Sat, 19 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/or-szerzodeses-katona-papa-2712086981.html
<![CDATA[EJTŐERNYŐ HAJTOGATÓ ( szerződéses katona, Pápa )]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/szemely_es_vagyonvedelem/ejtoernyo-hajtogato-szerzodeses-katona-papa-2712087032.html (Szerződé ses katona)
Pá pa
Az ellá tandó fontosabb feladatok:
Az ejtőernyős mentőanyag nyilvá ntartó kö nyv (formula) vezeté se a vé grehajtott hajtogatá sokró l é s javí tá sokró l.
Ismerje a rendszeresí tett ejtőernyők hajtogatá si, tá rolá si, ü zemelteté si szabá lyait, az ejtőernyő nyitó műszerek elvi műkö dé sé t, beá llí tá sá t, az ejtőernyőre való felszerelé sé t, ellenőrzé sé nek szabá lyait.
Kivá ló an ismerje az ejtőernyők é s má s mentőeszkö zö k szerkezeté t, hajtogatá sá t, tá rolá si, repü lé sre való előké szí té si é s ü zemelteté si szabá lyait, valamint ezek csapatjaví tá sá t.
Kivá ló an ismerje a repü lé sre igé nyelt ejtőernyős anyagok előké szí té sé nek rendjé t é s a kiadá s előtti kö telező ellenőrzé si pontokat.
Vé gezzen ké pzettsé gé nek megfelelő ejtőernyős ugrá sokat a kiké pzé si tervnek megfelelően.
Jelentkezé s felté telei:
Legalá bb 8 á ltalá nos iskolai vé gzettsé g
Egé szsé gi-, fizikai-, pszichikai kö vetelmé nyeknek megfelelé s
Magyar á llampolgá rsá g
Magyarorszá gi lakhely
Bü ntetlen előé let
A jelentkezé sné l előnyt jelent:  
Ejtőernyős kiké pzettsé g
Angol nyelvtudá s
Egyé b elvá rá sok:
Psziché s terhelhetősé g,
Együ ttműkö dé si ké szsé g.
Felelőssé gvá llalá s,
Terhelhetősé g,
Elhivatottsá g,
Amit nyú jtani tudunk:
Kiszá mí tható karrier katonai szolgá lati jogviszony kereté ben,
Bé ren kí vü li juttatá si rendszer,
Kedvezmé nyes é tkezé si lehetősé g,
Szé leskö rű szociá lis juttatá s,
Tapasztalatszerzé si lehetősé g kü lfö ldi szolgá latban

Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-18 23:59 ]]>
Fri, 18 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/ejtoernyo-hajtogato-szerzodeses-katona-papa-2712087032.html
<![CDATA[HSEE KOORDINÁTOR (KÖRNYEZETMÉRNÖK, MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM, ANGOL)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/szemely_es_vagyonvedelem/hsee-koordinator-kornyezetmernok-munka-es-tuzvedelem-angol-2715816611.html Megbí zó nk – fejé r megyei multinacioná lis vá llalat – szá má ra a gyá rigazgató napi munká já nak tá mogatá sá ra keresü nk megbí zható pá lyá zó t,   az alá bbi munkakö rbe:
 
HSEE KOORDINÁTOR (KÖRNYEZETMÉRNÖK, MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM, ANGOL)FeladatokA hatályos törvény szerint munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok ellátása, felügyelete
Munkabiztonsági belső auditok végrehajtása és a javító intézkedések meghozatalában való részvétel, folyamatos koordinálás
Kockázatértékelések készítése és felülvizsgálata
Munkavédelmi oktatások megtartása
Balesetek, balesetek vizsgálatában és a megelőző intézkedések kidolgozásában való részvétel
HSEE jelentések készítése a vezetőség részére
Környezetvédelmi feladatkör teljes körű ellátása (bevallások készítése, engedély kérelmek benyújtása a hatóság részére- víz, levegő, hulladékgazdálkodás)
Tűzvédelmi megbízott telephelyen belüli feladatainak ellátása
Auditok, hatósági ellenőrzések szervezése, koordinálása
ElvárásokSzakirányú felsőfokú végzettség (környezetmérnök)
Minimum középfokú munkavédelmi szakképesítés (munkavédelmi technikus szakképesítés)
Minimum középfokú tűzvédelmi előadó végzettség
Kommunikációs szintű angol nyelvismeret szóban és írásban egyaránt
Minimum 3 éves, ipari gyártásban szerzett szakmai tapasztalat
Dokumentációkezelésben szerzett tapasztalat
ISO 14001: 2015 és OHSAS 18001: 2007 szabvány ismeret
Amit megbízónk nyújtVersenyképes jövedelem
Béren kívüli juttatások
Bejárás támogatása
Hosszú távú fejlődési lehetőség egy stabil munkahelyen
A munkavégzés helyeFejér megye, Székesfehérvár környéke
A jelentkezés módjaVárjuk fényképes, magyar és idegen nyelvű, MS Word formátumú önéletrajzát és motivációs levelét a lenti e-mail címre. Kérjük az email tárgyában feltüntetni a pozíció pontos megnevezését: HSEE KOORDINÁTOR (KÖRNYEZETMÉRNÖK, MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM, ANGOL), Fejér megye, Székesfehérvár környéke
Elérhetőségi adatokIMPC Personnel Hungária Kft.
Kapcsolattartó: Nagy Judit
Nyilvántartási szám: 20158-1/2009-5100-678
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-19 23:59 ]]>
Sat, 19 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/hsee-koordinator-kornyezetmernok-munka-es-tuzvedelem-angol-2715816611.html
<![CDATA[EHS CSOPORTVEZETŐ - EHS TEAM LEADER (Kiemelt munkavédelmi feladatkörrel)]]> - <![CDATA[Jelenlegi ára: 0 Ft]]> http://www.vatera.hu/allas/szemely_es_vagyonvedelem/ehs-csoportvezeto-ehs-team-leader-kiemelt-munkavedelmi-feladatkorrel-2715816467.html Megbí zó nk a vilá g egyik legnagyobb multinacioná lis vá llalata az elektronikai é s finommechanikai tö meggyá rtá s terü leté n. Magyarorszá gon hozta lé tre gyá rtá si profiljá ban Euró pa egyik legnagyobb gyá rá t, mely a vilá gon az egyik legmodernebb lé tesí tmé ny. Megbí zó nk nagy hangsú lyt fektet a folyamatos fejleszté sre é s a műkö dé si alapelvké nt meghatá rozott magas minő sé g megtartá sá ra. A kitűzö tt cé lok elé ré sé hez felvé telre keres gyá rtó kö rnyezetben já rtas, megbí zható szakembert az alá bbi pozí ció ba:
 
EHS CSOPORTVEZETŐ EHS TEAM LEADER (Kiemelt munkavédelmi feladatkörrel)FeladatokMunkavédelmi tevékenységek irányítása, ellenőrzése, fejlesztése
Munkabiztonság-védelmi és foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátása
Környezetvédelmi feladatok ellátása
Az EHS csoport irányítása, a beosztottak munkájának koordinálása
Vevői auditok koordinálása
Részvétel a napi, heti EHS auditokban, az eredmények/fejlesztési javaslatok dokumentálása
Részvétel az integrált minőségirányítási rendszer működtetésében
Belső auditok elvégzése, dokumentációk kezelése
Hatósági kapcsolattartás, új berendezések üzembe helyezésénél hatósági engedélyek beszerzése
Gépek, berendezések üzembe helyezési és nagyjavítás utáni újraindítási eljárásában a munka-, környezet-, és tűzvédelmi valamint foglalkozás-egészségügyi megfelelőség ellenőrzése
ElvárásokSzakirányú felsőfokú végzettség (Munkavédelmi- vagy EHS szakmérnök)
Legalább 3-5 év hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
Társalgási szintű angol nyelvtudás
Határozott személyiség
Vezetési tapasztalat vagy vezetői rátermettség és ambíció
Kiváló kommunikációs és szervező készség
Tűzvédelmi előadói végzettség előnyt jelent
Amit megbízónk nyújtVersenyképes jövedelem
Jelentős alapbéren felüli juttatások
Bejárás támogatása
Szakmai fejlődési és karrierlehetőség egy stabil munkahelyen
Innovatív nemzetközi csoport, korszerű technológiai környezet, nemzetközi karrierlehetőség
Kulturált, korszerű munkakörnyezet
A munkavégzés helyeHatvan, Gyöngyös, Jászberény térsége
A jelentkezés módjaVárjuk fényképes, magyar és idegen nyelvű, MS Word formátumú önéletrajzát és motivációs levelét a lenti e-mail címre. Kérjük az email tárgyában feltüntetni a pozíció pontos megnevezését: EHS CSOPORTVEZETŐ EHS TEAM LEADER (Kiemelt munkavédelmi feladatkörrel), Hatvan, Gyöngyös, Jászberény térsége
Elérhetőségi adatokIMPC Personnel Hungária Kft.
Kapcsolattartó: Koronghy Erika
Nyilvántartási szám: 20158-1/2009-5100-678
Jelenlegi ára: 0 Ft
Az aukció vége: 2019-01-19 23:59 ]]>
Sat, 19 Jan 2019 23:59:59 +0100 http://www.vatera.hu/ehs-csoportvezeto-ehs-team-leader-kiemelt-munkavedelmi-feladatkorrel-2715816467.html